Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2319-НС
София, 28 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК № 23 - София и РИК № 25 - София

Постъпили са 2 бр. предложения с вх. № 227-НС от 28.03.2013 г. от политическа партия „Атака" за промени в съставите на РИК № 23 и РИК № 25 - София. Предлага се назначеният за заместник-председател от квотата на ПП „Атака" в РИК № 23 - София, Васил Георгиев Кацов да бъде освободен от заеманата длъжност и да бъде назначен за член в РИК № 25 - София. Едновременно с това се предлага назначената за член от квотата на ПП „Атака" в РИК № 25 - София, Силвия Железчова Василева да бъде освободена от заеманата длъжност и да бъде назначена за заместник-председател в РИК № 23 - София.

Към предложенията са приложени и заявления от Васил Георгиев Кацов и Силвия Железчова Василева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на РИК № 23 - София Васил Георгиев Кацов, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК № 25 - София Силвия Железчова Василева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК № 25 - София Васил Георгиев Кацов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на РИК № 23 - София, Силвия Железчова Василева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения