Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2318-МИ/НР
София, 23 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 107-МИ от 21.09.2015 г. на ОИК – Неделино

Постъпила е жалба с вх. № МИ-12-15/23.09.2015 г. от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Неделино Боян Радоев Кехайов, подписана от представляващия инициативния комитет Жанет Бабачева Дуралиева, срещу решение № 107-МИ от 21.09.2015 г. на ОИК – Неделино, за регистрация на кандидата за кмет на община Неделино, предложен от партия „Социалдемократическа партия“ Стоян Стефанов Беширов. В жалбата се твърди, че партията се представлява от Здравко Георгиев Беширов, а документите са приети от Марияна Иванова Беширова, негова съпруга, и същата е участвала в гласуването на решение № 107-МИ. Твърди се, че е налице конфликт на интереси и следва направената регистрация да бъде отменена.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество е неоснователна. Не е налице несъвместимост по смисъла на разпоредбата на чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 от ИК. Членът на ОИК Марияна Иванова Баширова не е съпруга на кандидата Стоян Стефанов Беширов, не съществува пречка да участва в заседанията на ОИК и да взема решение за неговата регистрация.

С оглед на изложеното жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № МИ-12-15/23.09.2015 г. срещу решение № 107-МИ от 21.09.2015 г. на ОИК – Неделино, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения