Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2318-ПВР/МИ
София, 28 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Иваново, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № 339 от 26.03.2013 г. от Мехмед Алиев Мехмедов, общински ръководител и упълномощен представител на ПП „ДПС" в община Иваново, област Русе, за промяна в състава на ОИК - Иваново, област. Русе. Предлага се на мястото на Гюлтекин Мехмедова Абдиева  - член на ОИК, да бъде назначена Гюксел Юсеинова Яшарова. Към предложението са приложени: заявление от Гюлтекин Мехмедова Абдиева за освобождаването й като член на ОИК;  заявление от Гюксел Юсеинова Яшарова, че е съгласна да бъде назначена като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Гюксел Юсеинова Яшарова и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Иваново, област Русе, Гюлтекин Мехмедова Абдиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Иваново, област Русе, Гюксел Юсеинова Яшарова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения