Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2317-НС
София, 26 март 2021 г.

ОТНОСНО: прогласяване на нищожност на решение № 157-НС от 23.03.2021 г. на РИК № 13 – Пазарджишки

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № НС-15-235 от 25.03.2021 г. чрез РИК № 13 – Пазарджишки, от Златка Петрова Цвеева-Анчева – кандидат за народен представител от коалиция „Изправи се! Мутри вън!“, срещу решение № 157-НС от 23.03.2021 г. на РИК № 13 – Пазарджишки.

Към жалбата са приложени решение № 157-НС от 23.03.2021 г. на РИК № 13 – Пазарджишки, протокол № 19-НС от 23.03.2021 г. и жалба с вх. № 6-ЖС/23.03.2021 г. от „Биовет“ АД – Пещера, представлявано от Ангел Желязков Иванов, заедно с писмени доказателства към нея.

С оспореното решение № 157-НС от 23.03.2021 г. РИК № 13 – Пазарджишки, е разгледала и приела за основателна подадената жалба от Ангел Желязков Иванов, представляващ „Биовет“ АД – Пещера, и е установила нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс – забраната за използването на агитационни материали, които застрашават частната собственост, както и накърняване на добрите нрави, и на основание чл. 496, ал. 1 и ал. 2 ИК е възложила на председателя на РИК № 13 – Пазарджишки, да състави и подпише акт за установяване на нарушението. На основание чл. 186, ал. 1 ИК е възложила на кмета на община Пещера, със съдействието на органите на МВР, да предприеме необходимите действия за премахване на агитационния материал, разпространен в интернет чрез социалната мрежа „Фейсбук“ в нарушение на Изборния кодекс.

Относно жалбата с вх. № НС-15-235 от 25.03.2021 г. Централната избирателна комисия намира, че е недопустима, тъй като решение № 157-НС от 23.03.2021 г. на РИК № 13 – Пазарджишки, представлява част от процедурата по налагане на административно наказание на лицата, извършили нарушение в хода на изборния процес, в конкретния случай нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, и по своята правна същност то съставлява акт, поставящ начало на административнонаказателно производство. По отношение на установяването на административно нарушение чл. 498 ИК изрично препраща към ЗАНН, съгласно който на обжалване подлежи крайният акт – евентуално издаденото наказателно постановление, с което за установеното административно нарушение се налага съответно административно наказание.

Централната избирателна комисия приема, че решението на РИК № 13 – Пазарджишки, е взето извън компетентността на комисията, както и издаденият от нейния председател Акт за установяване на административно нарушение, тъй като агитационният материал се разпространява в интернет пространството и е достъпен и видим на територията на цялата страна, а за нарушения, извършени на територията на повече от един изборен район, компетентна е Централната избирателна комисия. Съгласно чл. 496, ал. 2 ИК актовете за установяване на нарушения по ал. 1 се съставят от председателя на Централната избирателна комисия за нарушения на чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 183, ал. 4 ИК.

Също така съгласно чл. 57, ал. 1, т. 45 ИК Централната избирателна комисия взема решение за премахване или изземване на агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса на територията на повече от един изборен район или които се отнасят за повече от един изборен район.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 157-НС от 23.03.2021 г. на РИК № 13 – Пазарджишки.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения