Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2316-МИ/НР
София, 23 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в Столична община

Постъпило е уведомително писмо – предложение от Любомир Петров Георгиев – упълномощен представител на коалиция „Реформаторски блок“, с вх. № МИ-10-205 от 23.09.2015 г., с което ЦИК се уведомява, че с решение № 710-МИ от 22.09.2015 г. ОИК в Столична община е регистрирала като кандидат за общински съветник Любомир Петров Георгиев, досегашен член на ОИК. Прави се искане за неговото освобождаване от състава на ОИК и на негово място като член на комисията да бъде назначен Любомир Иванов Ковачев.

Към писмото са приложени: пълномощно от коалиция „Реформаторски блок“ в полза на Любомир Петров Георгиев; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Любомир Иванов Ковачев; решение № 710-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК в Столична община.

Налице е несъвместимост по смисъла на чл. 51, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 81 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 81 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в Столична община Любомир Петров Георгиев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в Столична община Любомир Иванов Ковачев, ЕГН ….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения