Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2315-НС
София, 26 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „РОДОПСКО СЪРЦЕ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9-3 от 26.03.2021 г. от сдружение „РОДОПСКО СЪРЦЕ“, от Асен Миленов Кехайов, представляващ сдружението, регистрирана с Решение на ЦИК № 2186-НС от 09.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Асен Миленов Кехайов – представляващ сдружението, в полза на 30 (тридесет) лица – представители на сдружение „РОДОПСКО СЪРЦЕ“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 30 (тридесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица е предложено за регистрация като наблюдатели 30 лица.

На 26.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „РОДОПСКО СЪРЦЕ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 28 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 (две) лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 28 (двадесет и осем) упълномощени представители на сдружение „РОДОПСКО СЪРЦЕ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Емилия Росенова Христова

 

2.

Снежана Хубенова Лойтова

 

3.

Ричард Сергеев Илиев

 

4.

Евелина Миткова Устова

 

5.

Юлвие Фаикова Идризова

 

6.

Емилия Васкова Петрова

 

7.

Юлия Светлинова Асенова

 

8.

Светозар Валентинов Хомков

 

9.

Снежана Миткова Гаджалова

 

10.

Мирослав Валентинов Хомков

 

11.

Нели Станимирова Хомкова

 

12.

Дико Златев Божанов

 

13.

Виктор Бисеров Исаев

 

14.

Симона Асенова Мустанова

 

15.

Естела Пламенова Кисьова

 

16.

Венелина Фиданова Божкова

 

17.

Ивайло Ефимов Хусков

 

18.

Сашо Руменов Караасенов

 

19.

Валентин Славчев Караджов

 

20.

Иван Георгиев Караджов

 

21.

Кирил Йосифов Йорданов

 

22.

Атанас Любенов Кикьов

 

23.

Александър Любенов Кикьов

 

24.

Христо Кирилов Фандъков

 

25.

Николай Манолов Люнчев

 

26.

Невин Смаил Аптула

 

27.

Манол Красимиров Куцовски

 

28.

Митко Емилов Чолаков

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения