Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2313-МИ
София, 8 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Златица, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\29 от 24 август 2023 г. от кмета на община Златица, Софийска област.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Златица.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Златица, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимир Йоцов Веков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петя Тодорова Чолакова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Любомиров Ценов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Диляна Иванова Дилова-Михова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Богдана Иванова Николова

 

СЕКРЕТАР:

Константин Иванов Балов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Кристина Петрова Николова

 

 

Димитрина Петрова Петрова

 

 

Елка Райчева Кръстанова

 

 

Лилия Пламенова Цекова

 

 

Иван Бориславов Младенов

 

  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения