Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2312-МИ/НР
София, 23 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК в община Лъки, област Пловдив

Със свое решение № 60-МИ/НР от 23.09.2015 г. ОИК – Лъки, предлага на Централната избирателна комисия да бъде освободена от състава на комисията Даниела Иванова Мазнева на основание чл. 51, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 от ИК поради трайно неявяване на заседанията на ОИК – Лъки, без основателни причини.

Постъпило е и писмо с вх. № МИ-15-754/18.09.2015 г. от Делчо Бакърджиев, временно изпълняващ длъжността кмет на община Лъки, с приложено предложение от упълномощения представител на партия „Атака“ Централната избирателна комисия да освободи Даниела Мазнева и на нейно място да бъде назначена Петрана Атанасова Кратункова. Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование на Петрана Атанасова Кратункова.

Предвид изложеното и на основание чл. 51, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 82 и чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Лъки, област Пловдив, Даниела Иванова Мазнева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Лъки, област Пловдив, Петрана Атанасова Кратункова, ЕГН ….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения