Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2310-НС
София, 26 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Недка Карска – упълномощен представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, против решение № 62-НС от 15.03.2021 г. на РИК № 31– Ямболски

В Централната избирателна комисия заедно с административна преписка е постъпила жалба от Недка Карска – упълномощен представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, с вх. № НС-15-171 от 19.03.2021 г., против решение № 62-НС от 15.03.2021 г., с което РИК № 31 – Ямболски, е отказала да освободи членове на СИК № 312600054 по искане на упълномощен представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за тяхната замяна с други предложени лица.

В подадената до ЦИК жалба се иска решение № 62-НС от 15.03.2021 г. на РИК № 31 – Ямболски, да бъде отменено и да се дадат указания от ЦИК по отношение на замяна членове на СИК.

Жалбата е подадена в срок чрез РИК № 31– Ямболски, а разгледана по същество е основателна.

Видно от административната преписка РИК № 31 – Ямболски, с решение № 62-НС от 15.03.2021 г. не се е произнесла в цялост и в пълен обем по искането на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за промени в съставите на СИК, а именно по отношение на исканите промени в състава на СИК № 312600010.

Секционните избирателни комисии в страната се назначават от РИК след провеждане на консултации по реда на чл. 91 от Изборния кодекс според писмените предложения на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България.

В тази връзка по отношение на искания на политическите субекти, посочени по-горе, за замяна на членове на СИК, назначени по техни предложения, чл. 51, ал. 2 ИК следва да се тълкува разширително, без да е необходимо съответните партии и коалиции да представят и документи, удостоверяващи наличието на обстоятелства по чл. 51, ал. 2 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 62-НС от 15.03.2021 г. на РИК № 31 – Ямболски.

ВРЪЩА административната преписка на РИК № 31 – Ямболски, за произнасяне по искането на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ съгласно мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения