Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 231-МИ
София, 14 юни 2021 г.

ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в частични избори за кметове на 27 юни 2021 г. и при евентуален втори тур

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90, чл. 92 ал. 3, чл. 396, чл. 464 и чл. 468 от Изборния кодекс във връзка с чл. 28, ал. 2-5 и ал. 7 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

I. Право на гласуване с подвижна избирателна кутия

 1. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки.
 2. Не се допуска избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели с трайни увреждания.
 3. Право да гласуват в частичните местни избори на 27 юни 2021 г. и при евентуален втори тур имат българските граждани и/или гражданите на държава-членка на ЕС, които са навършили 18 години към датата на изборите, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко 6 месеца в съответното населено място. Гражданите на държава-членка на ЕС трябва да имат и статус на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и да не са лишени от правото да избират в държавата-членка на ЕС, на която са граждани.

 

IІ. Ред за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия

 1. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.
 2. Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 3 дни преди изборния ден на първия тур има поне 10 избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация към датата 27 юни 2021 година.
 3. 3 дни преди изборния ден, кметът на общината изисква от РЗИ информация за поставените под задължителна карантина или изолация пълнолетни към датата 27 юни 2021 г. лица и уведомява ОИК за броя на тези лица. По възможност информацията следва да съдържа адрес и телефон за контакт. Общинската избирателна комисия със свое решение незабавно определя броя на секциите по т. 1 за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация.
 4. Кметът на общината със заповед, издадена не по късно от 3 дни преди изборния ден на първия тур, образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 1, утвърждава номерата им и определя обхвата им. Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.
 5. Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 1 може да обхваща територията на повече от едно населено място в рамките на общината, ако общият брой на поставените под задължителна карантина или изолация избиратели, е поне 10.

 

ІІІ. Подаване на заявления за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.

 1. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 10 дни преди изборния ден до изборния ден включително.
 2. Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:
 • саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
 • заявление, подадено по електронен начин чрез интернет страницата на ЦИК или съответната община на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;
 • заявено на безплатен телефонен номер на общината.
 1. Ако избирателят не е подал заявление по нито един от изброените начини до изборния ден, но е включен в избирателния списък за гласуване в ПСИК, органът по чл. 23 трябва да уведоми избирателя по телефона или лично, че има право да гласува с подвижна избирателна кутия и да бъде посетен на адреса, на който е карантиниран или изолиран, освен при изричен и категоричен отказ да гласува.

 

ІІІ. Назначаване състав на ПСИК

 1. Броят на членовете на ПСИК за секции по т. 1 е не по-малък от трима членове.
 2. Консултации за ПСИК по т. 1 се произвеждат при кмета на общината по реда за провеждане на консултации за назначаване на секционни избирателни комисии не по-късно от 3 дни преди изборния ден на първия тур.
 3. Предложението на кмета за състав на ПСИК по т. 1, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до ОИК не по-късно от 2 дни преди изборния ден на първия тур.
 4. Общинската избирателна комисия назначава ПСИК по т. 1, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 2 дни преди изборния ден на първия тур.
 5. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на кмета и на партиите и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК.

 

ІV. Избирателен списък за гласуване в ПСИК

 1. Избирателен списък за гласуване в секция по т. 1 се съставя от кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник.
 2. Органите по чл. 23, ал. 1 ИК вписват избирателите, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация, в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия след изискване на информация от съответната регионална здравна инспекция. Списъкът се изготвя в деня преди изборния ден на първия тур. В него не се включват лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, които не фигурират в избирателните списъци или са в списъците на заличените лица.
 3. След вписване в списъка за гласуване в секция по т. 1 с подвижна избирателна кутия кметът на общината/района служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им, съответно настоящ адрес.
 4. Избирател, който е поставен под задължителна карантина или задължителна изолация в изборния ден на първия тур, има право да бъде включен в списъка за гласуване в секция по т. 1.
 5. В изборния ден органите по чл. 23 ал. 1 ИК изискват информация от РЗИ дали има пълнолетни лица по т. 20 и правят проверка дали тези лица фигурират в съответния избирателен списък по постоянен/настоящ адрес и дали са включени в списъка на заличените лица. Ако има лица с избирателни права, които са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация в изборния ден, техните данни се вписват в допълнителната страница на списъка по т. 14 и съответната ПСИК посещава адресите, на които са карантинирани или изолирани. При гласуването тези избиратели подават декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

V. Гласуване на втория тур.

 1. Избиратели, чиято карантина или задължителна изолация е изтекла към датата на провеждане на втори тур, ако има такъв в съответното населено място, се заличават от списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия. Те могат да гласуват в избирателната секция по постоянен/настоящ адрес след като представят удостоверение по чл. 40 ал. 1 ИК, че основанието за заличаване от избирателния списък е отпаднало. Съответната СИК ги вписва в допълнителната страница на избирателния списък.
 2. За избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация между двата тура, важат реда и условията, описани в т. 1-17 за първия тур.
 3. Откритите за първия тур ПСИК, както и назначения техен състав, изпълняват задълженията си и на втория тур.
 4. Ако при провеждането на втория тур има ПСИК, в чиито списък задължителната картина или изолация е отпаднала за всички избиратели от първия тур и няма новорегистрирани между двата тура, съответната ПСИК се закрива.

 

VI. Техническа обезпеченост на членовете на ПСИК в секциите по т. 1

 1. На членовете на ПСИК за секция по т. 1 се осигуряват и предоставят средства за защита за сметка на държавния бюджет от общинските администрации.

Копие от настоящото решение да се изпрати на кметовете на общини.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 12 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове и „ПРОТИВ“ 5 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения