Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2306-МИ/НР
София, 22 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК в община Стражица, област Вилико Търново

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-870/21.09.2015 г. от ОИК –Стражица, с приложено предложение от Детелина Кирилова Борисова – общински координатор на ПП „ГЕРБ“ – Стражица, за замяна на Светла Илиева Панева – член на ОИК с Даниела Михайлова Стефанова.

Към предложението са приложени: заявление от Светла Илиева Панева за освобождаването й като член на ОИК – Стражица, поради кандидатирането й за кмет на кметство Царски извор, община Стражица, декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Стражица, област Велико Търново, Светла Илиева Панева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Стражица, област Велико Търново, Даниела Михайлова Стефанова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2475-МИ / 20.09.2023

    относно: отмяна на Решение № 2461-МИ от 19.09.2023 г. относно условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове

  • № 2474-МИ / 20.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Хитрино, област Шумен

  • № 2473-МИ / 20.09.2023

    относно: жалба от Костадин Костадинов – председател и представляващ партия „Възраждане“, срещу решение № 27-МИ от 17.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Суворово

  • всички решения