Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2304-НС
София, 25 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14-3 от 25.03.2021 г. от сдружение „Младежи за Балканите“, представлявано от Емануела Димитрова Христова, чрез Николай Димитров Гергинов, регистрирана с Решение № 2241-НС от 17.03.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Емануела Димитрова Христова, представляващ сдружението, в полза на Николай Димитров Гергинов;

- пълномощно от Емануела Димитрова Христова, представляващ сдружението, в полза на 24 (двадесет и четири) лица – представители на сдружение „Младежи за Балканите“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 24 (двадесет и четири) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 24 лица.

На 25.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 24 (двадесет и четири) упълномощени представители на сдружение „Младежи за Балканите“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Ангелина Иванова Маркова-Тодорова

 

2.

Мария Петева Нанковска

 

3.

Георги Бориславов Маринов

 

4.

Бояна Георгиева Кирева

 

5.

Иванка Кирилова Митрова

 

6.

Силвия Здравкова Кирилова

 

7.

Здравко Йотов Петров

 

8.

Николай Димитров Аврамов

 

9.

Никол Николаева Аврамова

 

10.

Борис Веселинов Иванов

 

11.

Никол Иванова Стоянова

 

12.

Борис Людмил Методиев

 

13.

Борислава Георгиева Бориславова

 

14.

Венелина Здравкова Маринова

 

15.

Георги Иванов Несторов

 

16.

Велислав Василев Станоев

 

17.

Николай Каров Мечев

 

18.

Катя Николова Мутафова

 

19.

Бисер Петров Цветанов

 

20.

Габриела Николова Цветанова

 

21.

Татяна Бориславова Павлова

 

22.

Михаил Петков Михайлов

 

23.

Георги Иванов Василев

 

24.

Росен Симеонов Халвов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения