Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2304-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Ямбол, област Ямбол, за избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Ямбол с вх. № 97-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на секретаря на Районната избирателна комисия - Ямбол. Има предложения от ПП „ДПС" и КП „Коалиция за България".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28 и § 6, т. 4 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 1267-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Женя Ангелова Кайали
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Колева Петрова
СЕКРЕТАР: Ахмед Неджадов Мехмедов
ЧЛЕНОВЕ: Ани Стефанова Канева
Драгомир Минков Димитров
Пенка Иванова Михайлова- Трифонова
Екатерина Антонова Янева
Елена Димитрова Иванова-Георгиева
Марина Петрова Ангелова
Дженко Георгиев Дженков
Юсеин Хасан Ахмед
Анелия Неделчева Димитрова
Нели Кръстева Стоянова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения