Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2303-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Кюстендил, област Кюстендил, за избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Кюстендил с вх. № 130-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 22 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на ръководния състав на Районната избирателна комисия - Кюстендил.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 1267-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Кюстендил, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаела Ясенова Крумова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Владимиров Иванов
СЕКРЕТАР: Симеонка Асенова Велкова-Манова
ЧЛЕНОВЕ: Красимир Любомиров Петров
Константин Димов Дингозов
Десислава Светлозарова Стойнева
Камелия Тодорова Петрова
Ирина Красимирова Янакиева
Андрей Емилов Благоев
Миленка Цекова Стоянова
Катя Боянова Тасова
Маргарита Иванова Кръстева
Грети Йосиф Алексова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения