Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2302-МИ
София, 22 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Петко Иванов Ахмаков –упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ – БДЦ, срещу решение № 23 от 18 септември 2015 г. на ОИК в община Ветово, област Русе

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-198 от 21.09.2015 г. от Петко Иванов Ахмаков – упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ – БДЦ, срещу решение № 23 от 18 септември 2015 г. на ОИК в община Ветово.

В жалбата се прави възражение срещу предсрочното прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на МК „Бъдеще за всички“ от ОИК – Ветово. Жалбоподателят счита, че компетентната избирателна комисия относно предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от действащия към момента Общински съвет в община Ветово е ОИК с мандат 2011 – 2015 г.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена в срока по чл. 88, ал. 1 ИК, но е недопустима като подадена от лице без правен интерес.

От извършена служебна проверка е установено, че жалбоподателят ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ – БДЦ е регистрирана самостоятелно за участие в изборите за общински съветници и за кметове с решение № 18 от 13 септември 2015 г. на ОИК –Ветово. От приложените по преписката документи и въз основа на извършената служебна проверка се установява липсата на доказателства, които да обосноват правния интерес от оспорване на решението. Няма приложени документи, удостоверяващи участието на жалбоподателя в състава на МК „Бъдеще за всички“. Поради това за него не е налице правен интерес от оспорване на решението.

Централната избирателна комисия приема подадената жалба като сигнал срещу действие на ОИК – Ветово, обективирано в решение № 23 от 18 септември 2015 г., и като го разгледа в цялост, счита решението за нищожно като постановено при липса на материална компетентност от страна на ОИК – Ветово, назначена с Решение № 1777-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 23 от 18 септември 2015 г. на ОИК – Ветово, е постановено по повод молба на Ивайло Евгениев Кадишев за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА. Съгласно чл. 77, ал. 1 от ИК, възпроизвеждащ чл. 30, ал. 1, изречение второ от отм. ИК, общинската избирателна комисия се назначава за срока на пълномощията на общинския съвет. Съгласно чл. 23, ал. 6 от ЗМСМА общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания общински съвет. В този смисъл предсрочното прекратяване на пълномощията на общински съветник е от компетентността на общинската избирателна комисия с мандат 2011 – 2015 г., който продължава до конституирането на новоизбрания общински съвет след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Общинската избирателна комисия в община Ветово следва да изпрати преписката по молбата на Ивайло Евгениев Кадишев за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник на ОИК, назначена през 2011 г., чийто мандат не е изтекъл, за да предприеме действия по реда на чл. 30, ал.5, 6 и 7 от ЗМСМА.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 23 от 18 септември 2015 г. на ОИК в община Ветово, област Русе.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ - БДЦ срещу решение № 23 от 18 септември 2015 г. на ОИК в община Ветово, област Русе, като недопустима и прекратява производството в тази му част.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения