Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2302-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Враца, област Враца, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Враца с вх. № 131-НС от 23 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на позицията на заместник-председател.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28, § 6, т. 4 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Враца, област Враца, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Йорданова Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомир Кирилов Кръстев
СЕКРЕТАР: Малинка Георгиева Михайлова
ЧЛЕНОВЕ: Лилия Цолова Василева
Петя Петкова Стефанова
Ирена Венциславова Илиева-Тодорова
Маргарит Марков Маждраков
Цветомила Иванова Харалампиева
Мария Петрова Генова
Силвия Николова Каменова
Виктория Валентинова Иванчева
Георги Иванов Петров
Владимир Петров Симеонов

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения