Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2301-МИ
София, 8 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Златоград, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260/26 от 22 август 2023 г. от кмета на община Златоград, област Смолян.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Златоград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Златоград, област Смолян, в състав от 11 членове, както следва:

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Руменова Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Недкова Христова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емилия Красимирова Конурова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Зорка Николаева Хаджиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Атанасова Георгиева

 

СЕКРЕТАР:

Людмила Веселинова Ефимова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Александрина Здравкова Момчилова

 

 

Диана Филчева Димитрова

 

 

Альоша Фердов Илийков

 

 

Филип Анчев Кюртев

 

 

Дарина Миткова Башева

 

 

  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2350-МИ/

Календар

Решения