Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2301-НС
София, 25 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 8-1 от 25.03.2021 г. от сдружение Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, регистрирана с Решение № 2192-НС от 10.03.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Златан Кирилов Стойков в полза на Васил Василев Върбанов;

- пълномощно от представляващия Златан Кирилов Стойков в полза на 14 (четиринадесет) лица – представители на сдружение Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 14 (четиринадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 14 лица.

На 25.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 11 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 3 (три) лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 11 (единадесет) упълномощени представители на сдружение Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Иван Иванов Йорданов

 

2.

Ясен Георгиев Ангелов

 

3.

Димитър Атанасов Атанасов

 

4.

Ради Стоянов Рачев

 

5.

Антоанета Жекова Велкова

 

6.

Таньо Стоянов Бенев

 

7.

Панайот Христов Катрафилов

 

8.

Кирил Миленов Димитров

 

9.

Станимир Киряков Андонов

 

10.

Георги Кръстев Стоянов

 

11.

Радка Иванова Велкова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2501-МИ / 25.09.2023

    относно: жалба от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ чрез Е И М – упълномощен представител, срещу решение № 48-МИ от 21.09.2023 г. на ОИК – Елин Пелин

  • № 2500-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Сърница, област Пазарджик

  • № 2499-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Девин, област Смолян

  • всички решения