Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2299-МИ/НР
София, 22 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Дулово, област Силистра

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-629 от 11.09.2015 г. от Росен Димитров Игнатов – упълномощен представител на коалиция „България без цензура“, за промяна в ОИК – Дулово. Предлага се на мястото на Николина Иванова Георгиева – член на комисията, да бъде назначена Донка Атанасова Пенева. Към искането са приложени: заявление за освобождаване като член на ОИК – Дулово, от Николина Иванова Георгиева, декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Донка Атанасова Пенева, пълномощно в полза на Таня Атанасова Такева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Дулово, област Силистра, Николина Иванова Георгиева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Дулово, област Силистра, Донка Атанасова Пенева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения