Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2298-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", подписано от представляващия партията Кольо Петков Парамов, заведено под № 4 на 19 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 25.03.2009 г. по ф.д. № 29/2009 г. на СГС - ФО, 6 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф.д. № 29/2009 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 123 на „Държавен вестник", бр. 29 от 15 април 2009 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от представляващия партията извлечение от протокол от 16.03.2013 г. от Национална конференция на ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за взето решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение изх. № 48-00-189 от 19.03.2013 г. за внесени финансовите отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г. на Сметната палата; удостоверение от 19.03.2013 г. на ЦКБ, клон София-Юг, за актуална сметка на партията за обслужване на предизборната кампания; удостоверение от 18.03.2013 г. на СГС, по ф.д. № 29/2009 г., издадено на правно основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 329 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. Представен е и заверен от представляващия партията присъствен списък от заседанието на 16.03.2013 г. на Националната конференция на ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ".
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ".
От писмо с вх. № 67-НС от 20.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 19 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
От протокол на ГД „ГРАО" с вх. № 179-НС от 26.03.2013 г. на ЦИК за извършване на проверка на списък на избиратели, подрепящи регистрацията на политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОРАЦИЯ" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс - 7000 коректни записа.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК, за регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1 и изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения