Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2297-НС
София, 25 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-5) от 24.03.2021 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение № 2188-НС от 09.03.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова; 

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, в полза на 34 (тридесет и четири) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ);

- списък с имената и единния граждански номер на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 34 (тридесет и четири) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 34 лица.

На 24.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 34 (тридесет и четири) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Васил Тодоров Василев

 

2.

Димитър Георгиев Димитров

 

3.

Георги Русев Георгиев

 

4.

Пламен Бонев Иванов

 

5.

Минчо Динев Чавдаров

 

6.

Тихомир Дончев Колев

 

7.

Дико Илев Гьорчев

 

8.

Ирина Димитрова Личева

 

9.

Антоанета Славчева Антонова-Маринова

 

10.

Женя Личева Динева

 

11.

Борислав Христов Пехливанов

 

12.

Георги Михалев Василев

 

13.

Добра Мариева Ненова

 

14.

Иванка Иванова Димитрова

 

15.

Красимир Йорданов Йорданов

 

16.

Кичка Петрова Цанева

 

17.

Лариса Иванчева Иванова

 

18.

Николай Неделчев Неделчев

 

19.

Мария Георгиева Чиповска

 

20.

Митко Василев Митев

 

21.

Петя Божидарова Пенева

 

22.

Петя Кирилова Кирилова

 

23.

Радост Димова Пехливанова

 

24.

Тенко Кънчев Тенев

 

25.

Теньо Минчев Боев

 

26.

Юрко Господинов Стоянов

 

27.

Яна Михайлова Първанова

 

28.

Маринела Симеонова Вълковска

 

29.

Стелка Христова Глоговска

 

30.

Росица Иванова Йорговска

 

31.

Венета Асенова Маринова

 

32.

Маргарита Стоянова Типченска

 

33.

Силвия Дамянова Паскалева

 

34.

Елена Тодорова Иванова-Кирицова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения