Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2295-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ", подписано от председателя и представляващ партията Валентин Симеонов Симов, заведено под № 64 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 31.01.2001г. по ф. д. № 114/2001 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф. д. № 114/2001 г; заверено от партията копие от стр. 1 и 65 на „Държавен вестник", бр. 13 от 2001 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и 159 на „Държавен вестник", бр. 62 от 2011 г. за вписани промени; препис-извлечение от протокол от 10.03.2013 г. от заседание на Политическия съвет на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ", който съгласно чл. 52 и 53 от Устава е компетентният орган, с взето решение за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; присъствен лист от заседанието на политическия съвет на партията; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; заверен от СГС-ТО устав на партията; вносна бележка за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 27.03.2013 г. на БНБ; удостоверение № 48-00-182 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2010, 2011 и 2012 г.; удостоверение от 18.03.2013 г. на СГС - ТО по ф.д. № 114/2001 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение изх. № 112-0518 от 15.03.2013 г. от „Обединена българска банка" АД, клон „Витоша" за актуална банкова сметка; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9 673 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ.
От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения