Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2294-НС
София, 24 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3-4 от 24.03.2021 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, чрез упълномощения представител Александър Георгиев Данаилов, регистрирана с Решение № 2185-НС от 09.03.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, представляваща сдружението, в полза на Александър Георгиев Данаилов;

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, представляваща сдружението, в полза на 57 (петдесет и седем) лица, представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“;

- декларация по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 57 (петдесет и седем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 57 лица.

На 24.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 52 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 5 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 52 (петдесет и двама) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Айсевил Джемалова Абил

 

2.

Алексей Ангелов Алексеев

 

3.

Ангел Красимиров Ангелов

 

4.

Ангел Стоянов Колев

 

5.

Апостол Петров Маринов

 

6.

Божидар Алексеев Златев

 

7.

Валентин Димитров Кирчев

 

8.

Веселин Любенов Попов

 

9.

Веселин Нанев Михайлов

 

10.

Габриела Илиева Гинева

 

11.

Георги Александров Янков

 

12.

Георги Митков Димитров

 

13.

Георги Тодоров Любенов

 

14.

Данаил Христозов Данев

 

15.

Даниел Валентинов Димитров

 

16.

Даниела Жекова Колева

 

17.

Диана Нанева Кунева

 

18.

Димитър Тошев Тодев

 

19.

Живко Дойчев Донев

 

20.

Иван Делчев Делчев

 

21.

Иван Митев Митев

 

22.

Иван Петров Динчев

 

23.

Калинка Христова Монева

 

24.

Кръстьо Ангелов Павлов

 

25.

Леко Сталев Леков

 

26.

Мариана Георгиева Петрова

 

27.

Марин Николаев Колев

 

28.

Мария Бончева Караджова

 

29.

Мартин Христов Колев

 

30.

Милена Стоянова Минчева

 

31.

Мирослав Василев Николов

 

32.

Митко Славчев Димитров

 

33.

Младен Недялков Колев

 

34.

Панчо Иванов Панев

 

35.

Паскал Димитров Митев

 

36.

Петко Костадинов Петков

 

37.

Петър Янакиев Митев

 

38.

Пламен Тодоров Минев

 

39.

Ромео Крумов Костадинов

 

40.

Росен Латев Русев

 

41.

Светослав Иванов Севов

 

42.

Станимир Христозов Данев

 

43.

Станимир Динков Драгиев

 

44.

Стефан Петков Венков

 

45.

Стоян Христов Христов

 

46.

Тихомир Димитров Кирчев

 

47.

Тончо Сталев Тонев

 

48.

Тошо Димитров Тодев

 

49.

Христо Стефчев Статев

 

50.

Цанко Николов Сталев

 

51.

Юлияна Красимирова Иванова

 

52.

Янко Бончев Маринов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения