Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2293-НС
София, 24 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14-2 от 24.03.2021 г. от сдружение „Младежи за Балканите“, представлявано от Емануела Димитрова Христова, чрез Николай Димитров Гергинов, регистрирана с Решение № 2241-НС от 17.03.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Емануела Димитрова Христова, представляващ сдружението, в полза на Николай Димитров Гергинов;

- пълномощно от Емануела Димитрова Христова, представляващ сдружението, в полза на 20 (двадесет) лица – представители на сдружение „Младежи за Балканите“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 20 (двадесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 20 лица.

На 24.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 19 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 1 (едно) лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 19 (деветнадесет) упълномощени представители на сдружение „Младежи за Балканите, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Анна-Мария Руменова Кожухарова

 

2.

Евгений Георгиев Йорданов

 

3.

Павлина Николаева Захариева

 

4.

Дочка Цветкова Иванова

 

5.

Цветан Георгиев Пелов

 

6.

Силвия Георгиева Пелова

 

7.

Венета Стефанова Пелова

 

8.

Стела Ангелова Хинова

 

9.

Румен Владимиров Коцев

 

10.

Дебора Иванова Димитрова

 

11.

Виктория Ивайлова Маринова

 

12.

Петко Венциславов Литков

 

13.

Николай Ивелинов Ацов

 

14.

Павла Николаева Цветанова

 

15.

Нели Крумова Стоянова

 

16.

Денислав Марчелов Илиев

 

17.

Цанка Вълова Цветанова

 

18.

Виктор Лучиянов Митраков

 

19.

Ивайло Стойков Капанъков

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения