Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2293-НР
София, 22 септември 2015 г.

ОТНОСНО: условията и реда за провеждане на информационно-разяснителната кампания за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 16 и § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 175 - 188, чл. 200 - 201, § 1, т. 15 и т. 16 и § 4 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Информационно-разяснителната кампания за насрочения на 25 октомври 2015 г. национален референдум се организира от регистрираните в Централната избирателна комисия по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК инициативните комитети, партиите и коалициите, поддръжници на позиция в подкрепа или на алтернативната позиция на въпроса на националния референдум.
 2. Информационно-разяснителната кампания се открива на 25 септември 2015 г. (30 дни преди датата на референдума) и приключва в 24,00 ч. на 23 октомври 2015 г.

Информационно-разяснителната кампания се води на български език.

 1. Всеки гражданин има право да получи информация за различните позиции по въпроса на референдума.
 2. Инициативните комитети, партиите и коалициите, поддръжници на позиция в подкрепа или на алтернативната позиция на въпроса на националния референдум имат свобода на изразяване и агитация в устна и писмена форма на събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

За целите на провежданата информационно-разяснителна кампания те имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима.

При провеждането на информационно-разяснителната кампания те могат да бъдат подпомагани и от други гласоподаватели, които да участват в организираните прояви и в различните форми на агитация в подкрепа на въпроса или на алтернативната позиция на въпроса на националния референдум.

 1. По мотивирано искане на инициативните комитети, партиите и коалициите, участници в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум общините предоставят безвъзмездно подходящи помещения за провеждане на конкретни обсъждания и други прояви по въпроса на референдума.

Кметовете на общини/райони/кметства и кметските наместници определят помещенията и времето на ползването им при спазване на принципа на равнопоставеност. Заповедта се оповестява публично и копие от нея се изпраща на общинската избирателна комисия не по-късно от 25 септември 2015 г.

Режимът за ползване на помещенията е разрешителен. Кметът се произнася по постъпилото мотивирано искане от инициативен комитет, партия или коалиция и уведомява незабавно ОИК за даденото разрешение. Разрешението се обявява публично на видно място в общината и на интернет страницата на общината.

 1. Събранията, обсъжданията и другите прояви по въпроса на националния референдум са публични.

За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи.

Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

 1. При произвеждане на национален референдум разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага: не се сключват договори с МВР и охраната не се заплаща.
 2. По време на информационно-разяснителната кампания участниците в информационно-разяснителната кампания могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, писмени обръщения и други агитационни материали.
 3. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.
 4. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.
 5. Агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината/района/кметството места.

Заповедта на кмета се оповестява публично и се изпраща на съответната общинска избирателна комисия.

В правомощията на общинските избирателни комисии е да се произнасят по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на информационно-разяснителната кампания.

 1. Агитационните материали се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.
 2. Забранява се:

13.1. използването на информационно-разяснителната кампания по предмета на референдума за пряка или скрита форма на предизборна агитация на партии, коалиции, местни коалиции, техните кандидати и независими кандидати регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове насрочени за 25 октомври 2015 г.;

13.2. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения ред, до края на деня на референдума;

13.3. публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с информационно-разяснителната кампания;

13.4. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

13.5. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на участниците в информационно-разяснителната кампания;

13.6. използването на обществения транспорт за агитация;

13.7. провеждането на агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

13.8. провеждането на агитация в държавните и общинските учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

13.9. агитация на 24 октомври 2015 година (24 часа преди деня на референдума) и на 25 октомври 2015 г. (в деня на референдума);

13.10. поставянето на агитационни материали на 25 октомври 2015 г. (деня на референдума) и до края на гласуването в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение.

 1. По решение на общинската избирателна комисия кметът на общината, района или кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали.

При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.

В деня на референдум (25 октомври 2015 г.) премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

 1. Когато в деня на референдум и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява.

При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.

 1. В срок до седем дни след деня на референдума (1 ноември 2015 г.) участниците в информационно-разяснителната кампания премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилия референдум.
 2. „Медийна услуга“ е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им.

Медийни услуги са:

а) печатните медии (вестници, списания и други периодични издания);

б) медии, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, представляващи онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания).

Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.

 1. Доставчик на медийна услуга е физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения