Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2292-МИ
София, 8 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Оряхово, област Враца

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260/188 от 05.09.2023 г. от Росен Добрев – кмет на община Враца, с приложено писмено предложение от Цветелина  Стефанова – упълномощен представител на партия „Възраждане“ за промени в ОИК – Оряхово. Предлага се на мястото на Вероника Ивайлова Димитрова и Цветомира Детелинова Василева – членове на ОИК, да бъдат назначени Бойко Цветанов Станчоев и Весела Димитрова Борисова.

Към предложението са приложени: заявления от Вероника Ивайлова Димитрова и Цветомира Детелинова Василева за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копия от дипломите за завършено висше образование на Бойко Цветанов Станчоев и Весела Димитрова Борисова и пълномощно в полза на Цветелина Борисова Стефанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Оряхово, област Враца, Вероника Ивайлова Димитрова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Оряхово, област Враца, Цветомира Детелинова Василева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Оряхово, област Враца, Бойко Цветанов Станчоев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Оряхово, област Враца, Весела Димитрова Борисова, ЕГН ...

На назначените членове на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения