Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2292-МИ
София, 21 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, представлявана от Спас Янев Панчев, срещу решение № 79-МИ от 15 септември 2015 г. на ОИК в община Перник

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, представлявана от Спас Янев Панчев, срещу решение № 79-МИ от 15 септември 2015 г. на ОИК в община Перник, за промяна в състава и наименованието на местната коалиция „Демократи за Перник“ – ПП „ЕНП“, ПП „Никола Петков“, ПП „БДФ“.

Жалбата е заведена в ЦИК с вх. № МИ-10-184 от 18.09.2015 г.

Жалбоподателят счита решението за нищожно, постановено при липса на компетентност на ОИК, защото няма право да променя само наименованието на регистрирана местна коалиция. Жалбоподателят счита, че е налице забрана за повтаряне наименованията на участващите в изборите коалиции и партии, като счита, че в случая използването на думата „реформатори“ в промененото наименование на местната коалиция повтаря наименованието на коалиция „Реформаторски блок“, регистрирана в ЦИК. Жалбоподателят е изложил съображения, че е налице недобросъвестно поведение на местната коалиция и че същата се опитва да се ползва от популярността на коалиция „Реформаторски блок“.

Жалбоподателят обосновава правния си интерес от подаване на жалбата с факта на регистрирането си в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

При извършена служебна проверка на интернет страницата на ОИК – Перник, бе установено, че ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ не се е регистрирала самостоятелно за участие в изборите за общински съветници, кметове на кметства и кмет на община Перник на 25 октомври 2015 г., а като съставна партия на местната коалиция „За нашия Перник“. Коалиция „Реформаторски блок“ не се е регистрирала за участие в изборите за общински съветници, кметове на кметства и кмет на община Перник на 25 октомври 2015 г. нито самостоятелно, нито като местна коалиция.

С решение № 79-МИ от 15 септември 2015 г. ОИК – Перник, е извършена промяна в наименованието на местната коалиция  „Демократи за Перник“ – ПП „ЕНП“, ПП „Никола Петков“, ПП „БДФ“, като е променила същото на „Реформатори и демократи за Перник“ – ПП „ЕНП“, ПП „Никола Петков“, ПП „БДФ“.

Бе предложен следния проект на решение: „При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решение № 79-МИ от 15 септември 2015 г.  на ОИК – Перник. На обжалване подлежи отказът за регистрация по аргумент от чл. 148, ал. 8 от ИК. Предвид гореизложеното жалбата е недопустима поради липса на правен интерес. Освен това нито в Изборния кодекс, нито в Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК се съдържат каквито и да било ограничения относно наименованието на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове извън ограничението по т. 2, раздел І от Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК. В настоящия случай не е налице нарушение на посочената разпоредба. Разпоредбата на чл. 149, ал. 1 от ИК има за цел да определи срока, в който една регистрирана местна коалиция може да промени състава си. Посочената разпоредба не забранява промяна на наименованието на местна коалиция, ако няма промяна в състава й. Разпоредбата на т. 1 от раздел V от Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК съдържа възможност да бъде направено предложение за промяна в наименованието местна коалиция независимо дали е налице промяна в състава й. Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, представлявана от Спас Янев Панчев, срещу решение № 79-МИ от 15 септември 2015 г. на ОИК в община Перник, като недопустима.“ При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба от ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, представлявана от Спас Янев Панчев, срещу решение № 79-МИ от 15 септември 2015 г. на ОИК в община Перник. От присъстващите в залата 12 членове на комисия за проекта на решение гласуваха 5 –М. Златарева, М. Мусорлиева, Вл. Пенев, М. Сюлейман и Й. Ганчева, а против – 7 членове – Р. Матева, Е. Чаушев, Е. Христов, С. Солакова, И. Алексиева, Т. Цанева и И. Ивков, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне.

При обсъждането на предложения проект на решение постъпи предложение жалбата да бъде възприета от ЦИК като сигнал с оглед правомощията на ЦИК по чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК да упражнява контрол по прилагане на Кодекса и свързаните с него нормативни актове. Съгласно разпоредбата на чл. 149, ал. 1 и по аргумент от чл. 128, ал. 3 от ИК промени в наименованието на местна коалиция могат да бъдат извършвани само във връзка с промени в състава й. Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК не може да създава повече права от предвидените в закона. Предвид изложеното постъпи предложение на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия да отмени обжалваното решение като незаконосъобразно. При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба от ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, представлявана от Спас Янев Панчев, срещу решение № 79-МИ от 15 септември 2015 г. на ОИК в община Перник. От присъстващите в залата 12 членове на комисия против проекта на решение гласуваха 5 –М. Златарева, М. Мусорлиева, Вл. Пенев, М. Сюлейман и Й. Ганчева, а за – 7 членове – Р. Матева, Е. Чаушев, Е. Христов, С. Солакова, И. Алексиева, Т. Цанева и И. Ивков, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения