Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2291-МИ
София, 8 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Смолян, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260/7 от 17 август 2023 г. от кмета на община Смолян, област Смолян.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Смолян.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Смолян, област Смолян, в състав от 11 членове, както следва:

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Симеон Атанасов Велинов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ::

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Добрин Юлиянов Тодоров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Димитров Чаталбашев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Соня Стоянова Коджебашева

 

СЕКРЕТАР:

Таня Радоева Светлинова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Евдокия Сергеева Волевска

 

 

Малинка Минчева Кордова

 

 

Маргарита Георгиева Солакова

 

 

Димитър Стоянов Марев

 

 

Стефка Дафова Станкова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.

3. На назначените членове да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения