Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2291-МИ/НР
София, 21 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Катя Недкова Герговска, представител на ПП „ГЕРБ“ срещу решение № 048 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Кнежа

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Катя Недкова Герговска, представител на ПП „ГЕРБ“ срещу решение № 048 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Кнежа, с което е оставена без уважение жалбата й против заповед № 496/11.09.2015 г. на кмета на община Кнежа за промяна адреса на избирателна секция № 153900014, с. Бреница, община Кнежа.

Жалбата е подадена на 17 септември 2015 г. чрез ОИК – Кнежа, до Централната избирателна комисия. Преписката е постъпила от ОИК – Кнежа, на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-15-699/17.09.2015 г. Жалбата с оригиналните документи са постъпили в Централната избирателна комисия на 18.09.2015г. Към нея са приложени: оригинална жалба от Катя Недкова Герговска, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, заведена с вх. № 50/17.09.2015 г.; копие от решение № 48/14.09.2015 г. на ОИК – Кнежа; копие от жалба с вх. № 42/14.09.2015 г.; копие от протокол № 6 от заседание на ОИК – Кнежа от 14.09.2015 г.; пълномощно на лицето, подало жалбата; копие от протокол от извършена проверка; копие от решение № 48/14.09.2015 г. на ОИК – Кнежа, с посочване на обявяването му.

В жалбата се сочи, че извършената със заповед № 496/11.09.2015 г. на кмета на община Кнежа промяна на адреса на избирателна секция № 153900014 в последния момент е нецелесъобразна, тъй като това ще доведе до объркване на по-голяма част от избирателите. Твърди се, че решението на ОИК – Кнежа е немотивирано. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение както и за постановяване на решение, с което да се допусне преместването на секция № 153900014 в село Бреница от ул. „Христо Ботев“ № 12 (ОУ „Христо Ботев“) на ул. „Александър Стамболийски“ № 2 в сградата на „Сортови семена“ – Вардим.

Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес, надлежно легитимирало представителната си власт. Същата е допустима, разгледана по същество – неоснователна.

От представените доказателства е видно, че с решение № 048 14.09.2015 г. на ОИК – Кнежа, е оставила без уважение жалбата на Катя Недкова Герговска, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, след изразено становище по постъпилата жалба от двамата членове на ОИК, които са извършили проверка на място, за което е представен и протокол от 14.09.2015 г., неразделна част от жалбата. Видно от протокола от направената проверка на място се констатира, че секция № 153900014, намираща се в ОУ „Христо Ботев“ отговаря на изискванията, както и за достъп и придвижване, така и за гласуване на гласоподаватели. Посочено е също така, че е приемливо секция № 153900014 да бъде разположена на І етаж на ОУ „Христо Ботев“, където се намира и секция № 153900015, за която няма постъпили възражения. Изтъква се, че преместването на секция № 153900014 не е обосновано, тъй като предложената сграда – сградата на „Сортови семена“ – Вардим, на ул. „Александър Стамболийски“ № 2 е частна собственост и достъпът до нея е по-неподходящ.

Видно от протокол № 6/14.09.2015 г. от проведеното заседание, обжалваното решение е прието с 8 гласа „за“ и 3 „против“ от гласувалите 11 (единадесет) членове на ОИК – Кнежа.

Централната избирателна комисия въз основа на фактите от представените доказателства прави следните изводи:

Общинската избирателна комисия – Кнежа, в условията на оперативна самостоятелност и преценка по целесъобразност правилно е оставила без уважение жалбата на Катя Недкова Герговска против заповед № 496/11.09.2015 г. на кмета на община Кнежа за промяна на адреса на избирателна секция № 153900014, с. Бреница, община Кнежа.

Предвид гореизложеното жалбата е неоснователна, а обжалваното решение – законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Катя Недкова Герговска, представител на ПП  „ГЕРБ“ срещу решение № 048 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Кнежа, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения