Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2290-МИ/НР
София, 21 септември 2015 г.

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 8 (осем) броя аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.”

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 от ИК, във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 4 и следващите от Закона за обществени поръчки и протоколно решение от 18 септември 2015 г.  на ЦИК е проведена процедура на договаряне за „Изготвяне на 8 (осем) броя аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.” по следните позиции:

 • Iва обособена позиция - аудио-визуално произведение (клип) на тема „Активно избирателно право”;
 • IIра обособена позиция – аудио-визуално произведение (клип) на тема „Избирателни списъци и избирателни секции”;
 • IIIта обособена позиция – аудио-визуално произведение (клип) на тема „Гласуване на избиратели с увреждания”;
 • IVта обособена позиция – аудио-визуално произведение (клип) на тема „Списък на заличените лица”;
 • Vта обособена позиция – аудио-визуално произведение (клип) на тема „Машинно гласуване”;
 • VIта обособена позиция – аудио-визуално произведение (клип) на тема „Бюлетини и начин на гласуване”;
 • VIIма обособена позиция – аудио-визуално произведение (клип) на тема „Национален референдум“;
 • VIIIма обособена позиция – аудио-визуално произведение (клип) на тема „Национален референдум“.

В договарянето бяха допуснати следните участници:

 1. „Междинна станция“ ООД, представлявано от г-н Андрей Арнаудов, г-жа Галя Ненкова и г-н Стефан Пантушев, с оферта с вх. № МИ-00-116 от 18 септември 2015 г.;
 2. „Продуцентски център футура вижън” ЕООД, представлявано от г-н Георги Крумов, с оферта с вх. № МИ-00-118 от 18 септември 2015 г.;
 3. „ПРЕМИЕРстудио плюс” ООД, представлявано от г-н Николай Мутафчиев и г-н Владислав Петров, с оферта с вх. № МИ-00-119 от 18 септември 2015 г.

Всички участници кандидатстват за всяка една от обявените осем позиции за аудио-визуални произведения (клипове).

Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат са отразени в отделни протоколи от 19 септември 2015 г., подписани с всеки един от участниците в преговорите поотделно.

Предложеното класиране е направено по критерий „икономически най-изгодна оферта“ съгласно методиката за оценка на офертите, заложени в поканата и приети от всеки един от участниците. Всяка една от депозираните оферти е оценена от комисията на база на различията в технически и визуални характеристики, готовността за изпълнение на поръчката и съобразно методиката на възложителя. В оценката са включени и финансовите изражения на предложенията.

Класирането на участниците с оглед на всички изисквания за изпълнение на поръчката е следното:

на първо място се класира „ПРЕМИЕРстудио плюс” ООД;

на второ място се класира „Междинна станция“ ООД и

на трето място се класира „Продуцентски център футура вижън” ЕООД.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 32 от ИК и чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществени поръчки Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на 8 (осем) броя аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.” „ПРЕМИЕРстудио плюс” ООД, представлявано от г-н Николай Мутафчиев.

УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия като възложител да сключи договор с „ПРЕМИЕР студио плюс” ООД с ЕИК 200895896 за изготвяне на 8 (осем) броя аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. с отразените параметри по протокол от преговорите, проведени на 19 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3498-НС / 23.06.2024

  относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • всички решения