Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 229-НС
София, 13 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“, представлявана от Иван Асенов Атанасов, чрез пълномощника Николай Димитров Палазов срещу Решение № 52-22 46НС/08.06.2021 г. на РИК 22 – Смолян

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба, регистрирана в ЦИК под № НС-11-101/11.06.2021 г., вписана под № 92 от 11.06.2021 г. в Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК – Смолян, и решенията по тях. Жалбата е подадена от коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“, представлявана от Иван Асенов Атанасов, чрез пълномощника Николай Димитров Палазов и е срещу Решение № 52-22 46НС/08.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Смолян.

С жалбата се твърди, че същото е незаконосъобразно, тъй като с него се постановява отказ по направеното от жалбоподателя искане с № 60/08.06.2021 г. пред РИК 22 – Смолян за заличаване на регистрираната с решение 44-22 46НС/07.06.2021 г. листа на коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ и да бъде регистрирана нова такава, а алтернативно, ако не отменят решението – да допълнят регистрираната листа с още едно лице.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички документи и обстоятелства по административната преписка, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

По същество Централна избирателна комисия счита жалбата за частично основателна, в частта, с която е поискано в срока за регистрация на кандидатски листи регистрирана кандидатска листа да бъде допълнена.

Централната избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка, безпротиворечиво описана и в  оспореният акт:

На 07.06.2021 г., със свое Решение № 44-22 46НС/07.06.2021 г., РИК 22 – Смолян регистрира кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“.

На 08.06.2021 г. в РИК 22 – Смолян постъпва молба с вх. №60/08.06.2021 г. в дневника за входяща и изходяща кореспонденция на РИК 22 – Смолян, към която е представено ново предложение от коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ (Приложение № 64-НС от Изборните книжа), подписано от Николай Димитров Палазов, упълномощен от Иван Асенов Атанасов в качеството му на председател и представляващ коалицията. Приложеното предложение е вписано на лист 2 към №17/07.06.2021г. във водения от РИК – Смолян регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

С молбата е поискано да бъде отменено Решение № 44–22 46НС/07.06.2021 г. на РИК – Смолян и да се регистрира нова листа, по приложено предложение, като алтернативно е направено искане за допълване без пренареждане на регистрираната кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“.

На 08.06.2021 г, със свое Решение № 52-22 46НС/08.06.2021 г., РИК 22 – Смолян постановява отхвърлителен диспозитив по основното и алтернативното искане на  на коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за промяна и пренареждане на регистрираната с решение 44-22 46НС/07.06.2021 г. кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На 11.06.2021 г. е депозирана настоящата жалба, вписана под № 92 от 11.06.2021 г. в Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК – Смолян  и решенията по тях, съответно с вх. № на ЦИК № НС-11-101/11.06.2021 г.

При проверка на валидността на оспореното решение ЦИК счита, че то е произнесено от компетентен орган и съдържа правни основания и мотиви за постановяването му, но формираните правни изводи ЦИК не споделя, по следните съображения:

Оспорваното Решение № 54-22 46НС от 07 юни 2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, е постановено на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и чл. 258, ал. 2 ИК, същото е взето при наличие на необходимия кворум и предвиденото съгласно чл. 70, ал. 3 и 4 ИК мнозинство, като от 14 присъствали членове 11 са гласували „за“ и 3 – „против“, като към протокола е приложено особено мнение, подписано от гласувалите против. 

По отношение на заявеното в първа точка на молбата, ЦИК счита правилни изводите на РИК 22 – Смолян, че не е допустимо да се извърши нова регистрация с преподреждане на самите кандидати, тъй като не е налице нито една от хипотезите на чл.258, ал. 4 ИК, правилно РИК 22 – Смолян е формирал извод за липса и на някое от основанията, предвидени в чл. 258, ал. 5 ИК за ново предложение с промяна или пренареждане на листа.  Централната избирателна комисия споделя напълно и аргументите на РИК 22 – Смолян за липса на правна възможност да се приложи разпоредбата на чл. 258, ал. 6 ИК, предвид директната и обвързаност с наличието на предпоставките по ал. 4 и ал. 5 от същия член.

Въпреки горното, алтернативно направеното искане за добавяне на още един кандидат към листата, не представлява пренареждане на вече регистрираните кандидати, тъй като добавянето на ново лице не променя установеното фактическо положение за останалите кандидати, тоест не се засяга тяхната правна сфера – установеното за тези четири лица статукво не се променя.

Предвид наличието на всички необходими документи, представени с молба вх. № 60/08-06.2021 г., в това число представителна власт на заявителя, изричното съгласие на лицето, предложено за регистрация и обстоятелството, че предложението е направено в срока по чл. 255, ал. 2 ИК за регистрация на кандидатски листи, ЦИК счита, че няма пречка листата на коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА” да бъде допълнена, чрез добавяне на последно поредно място ново име.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 6 членове и „ПРОТИВ“ 7 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Смолян.

Решението на РИК – Смолян подлежи на обжалване пред Административен съд – Смолян, чрез РИК – Смолян, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения