Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2289-МИ
София, 24 март 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Минерални бани, област Хасково

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-10 от 23.03.2021 г. е постъпило предложение от Албена Найденова – пълномощник на ПП „ВОЛЯ“, за промяна в ОИК – Минерални бани. Предлага се на мястото на Румен Димчев Гъбов – зам.-председател на ОИК, да бъде назначена Таня Владкова Чалъкова.

Към писмото са приложени: заявление от Румен Димчев Гъбов за освобождаването му като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Таня Владкова Чалъкова и 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Минерални бани, област Хасково, Румен Дечев Гъбов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Минерални бани, област Хасково, Таня Владкова Чалъкова, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения