Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2289-МИ/НР
София, 21 септември 2015 г.

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване, отпечатване и разпространение на печатни материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.”

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 от ИК, във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 4 и следващите от Закона за обществени поръчки и протоколно решение от 17 септември 2015 г.  на ЦИК е проведена процедура на договаряне за „Изработване, отпечатване и разпространение на печатни материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.” по следните позиции:

 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Изработване и отпечатване на печатни информационни материали по следните теми:
 1. Информационна брошура – „Избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г.”;
 2. Информационна брошура – „Национален референдум на 25.10.2015 г.”;
 3. Листовка – „Кой има право да избира общински съветници и кметове“;
 4. Листовка – „Кой има право да гласува в национален референдум“;
 5. Листовка - „Гласуване на избиратели с увреждания”;
 6. Листовка - „Бюлетини и начин на гласуване в избори за общински съветници и за кметове”;
 7. Листовка - „Бюлетина и начин на гласуване в национален референдум ”.
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – безадресно разпространение на печатни материали.

В договарянето беше допуснат единственият участник „Мейлбокс“ ЕООД с ЕИК 202824652, представляван от Димитър Доситеев Цветанов, с оферта вх. № ЦИК-00-109 от 17 септември 2015 г.

Участникът кандидатства за всяка една от обявените позиции.

Направените предложения и постигнатите договорености с кандидата са отразени в протокол от 18 септември 2015 г., подписан от участника в преговорите.

Оценката по позиция 1 е направена на база техническите и функционалните предложения в депозираната оферта и съгласно критерия „икономически най-изгодна оферта“.

Класираният на първо място по обособена позиция 1 е „Мейлбокс" ЕООД.

Оценката по позиция 2 е извършена въз основа на критерий „най-ниска цена“.

По обособена позиция № 2 на първо място е класиран „Мейлбокс" ЕООД.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 32 от ИК и чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществените поръчки Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване, отпечатване и разпространение на печатни материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.”, за всички обявени позиции „Мейлбокс“ ЕООД с ЕИК 202824652, представлявано от Димитър Доситеев Цветанов, с оферта вх. № ЦИК-00-109 от 17 септември 2015 г.

УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия като възложител да сключи договор за изработване и отпечатване на печатни информационни материали  и договор за безадресно разпространение на печатни материали с „Мейлбокс“ ЕООД с ЕИК 202824652 за всички обявени позиции, на основание протокол за преговори, проведени на 18 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3459-МИ / 10.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

 • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

 • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения