Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2285-МИ/НР
София, 19 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Гълъбово, област Стара Загора

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-816 от 19.09.2015 г. от Димитър Петров Василев - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", за промяна в ОИК - Гълъбово. Предлага се на мястото на Светла Захариева Боянчева - председател на комисията, да бъде назначена Станимира Грозева Желева, досегашен член. Към искането е приложено и заявление от Светла Захариева Боянчева за освобождаването й като председател на ОИК - Гълъбово по лични причини. На мястото на Станимира Грозева Желева да бъде назначена Павлина Петрова Драгиева - от списъка на резервните членове. Декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Павлина Петрова Драгиева се намират в преписката по назначаването на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Гълъбово, област Стара Загора, Светла Захариева Боянчева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Гълъбово, област Стара Загора, Станимира Грозева Желева, ЕГН ..., досегашен член на ОИК - Гълъбово

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Гълъбово, област Стара Загора, Павлина Петрова Драгиева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения