Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2284-МИ
София, 8 септември 2023 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Варна, област Варна

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-40 от 07.09.2023 г. от Павел Алексеев Христов – упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ-СДС“, за временно заместване на Станислав Божидаров Сотиров – член на ОИК – Варна. Предлага се на мястото на Станислав Божидаров Сотиров да бъде назначен Крум Ламбов Стефанов от предложения резервен състав.

Към предложението са приложени: заявление от Станислав Божидаров Сотиров за временното му освобождаване от 10.09.2023 г. до 05.10.2023 г. като член на ОИК – Варна; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Крум Ламбов Стефанов са налични към преписката по назначаване на ОИК – Варна; 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Варна, област Варна, Крум Ламбов Стефанов, ЕГН …, на мястото на Станислав Божидаров Сотиров, ЕГН …, за времето от 10.09.2023 г. до 05.10.2023 г.

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения