Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2283-МИ
София, 8 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Бойчиновци, област Монтана

 

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № към МИ-10-31 от 07.09.2023 г. от Ирена Методиева Димова – упълномощен представител на партия ГЕРБ, с предложение за промени в ОИК – Бойчиновци. Предлага се на мястото на Виктория Асенова Минчева – член на ОИК, да бъде назначена Зорница Цветомирова Михайлова.

Към заявлението са приложени: заявления от Виктория Асенова Минчева за освобождаването ѝ като членна ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на и пълномощно в полза на Ирена Методиева Димова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Бойчиновци, област Монтана, Виктория Асенова Минчева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Бойчиновци, област Монтана, Зорница Цветомирова Михайлова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения