Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2283-МИ
София, 23 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Борис Цветков Цветков, кандидат за народен представител, и в качеството му на упълномощен представител на коалиция „БСП за България, срещу решение № 88-НС от 17.03.2021 г. на РИК № 24 - София

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-39 от 20.03.2021 г. от Борис Цветков Цветков, кандидат за народен представител, и в качеството му на упълномощен представител на коалиция „БСП за България, срещу решение № 88-НС от 17.03.2021 г. на РИК № 24 – София, с което на основание чл. 186, ал. 1 ИК се указва на кмета на административен район „Искър“ – СО, да премахне и изземе агитационни материали, поставени в нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение на РИК № 24 – София, е незаконосъобразно поради съображения, които са подробно изложени в жалбата.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяването на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване, а по същество е неоснователна по следните съображения:

С оспореното решение РИК № 24 – София, е указала на кмета на район „Искър“ да премахне и изземе агитационните материали, поставени в нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 ИК, като се е мотивирала с обстоятелството, че предпазната ограда, на която са поставени, е общинска собственост и мястото не попада в обхвата на заповедта на кмета на Столична община за поставяне на агитационни материали.

Видно от представения към преписката констативен протокол за извършена проверка от 17.03.2021 г. РИК № 24 – София, е установила, че на предпазната ограда на кръстовището на бул. „Христофор Колумб“ и бул. „Асен Йорданов“ в гр. София, от двете му страни са поставени агитационни материали на Борис Цветков Цветков, кандидат за народен представител, издигнат от коалиция „БСП за България“. Това обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя в жалбата, като само се уточнява, че като официално регистриран кандидат същият на основание Закона за събранията, митингите и манифестациите надлежно е уведомил кмета на Столична община за предстоящите постоянни предизборни прояви на над 24 места и локации в район „Искър“, както и за предвиденото при осъществяване на проявите поставяне на информационно-агитационни материали за връзка на гражданите с организаторите.

Централната избирателна комисия намира този довод на жалбоподателя за неоснователен. Разпоредбата на чл. 183, ал. 3 ИК изрично определя, че агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота. В изпълнение на горепосочената разпоредба със Заповед № СОА-21-РД09-390 от 04.02.2021 г. на кмета на Столична община са определени местата за поставяне на агитационни материали от политическите партии, коалиции и независими кандидати на територията на град София.

В конкретния случай със съгласувателно писмо във връзка с постъпило уведомление от Българска социалистическа партия – Районен съвет – Искър, и на основание Закона за събранията, митингите и манифестациите Столична община е съгласувала разполагане на пунктове с посочени локации на територията на район „Искър“ за провеждане на срещи и разговори на открито с граждани, но не и за поставяне на агитационни материали по смисъла на чл. 183, ал. 3 ИК.

С посочването в уведомителното писмо от Борис Цветков до кмета на Столична община на местата на територията на район „Искър“, на които ще се провеждат срещи и разговори на открито с граждани и раздаване на информационни и агитационни материали, и даденото разрешение, не може да се счита, че е спазена разпоредбата на чл. 183, ал. 3 ИК, тъй като тя касае поставянето на агитационните материали на определени от кмета на общината места, а не провеждането на предизборни и агитационни мероприятия на открито.

Предвид изложените съображения Централната избирателна комисия намира, че е налице безспорно нарушение от обективна страна на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 ИК и обжалваното решение на РИК № 24 – София, се явява правилно и законосъобразно.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 16 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 9 членове и „ПРОТИВ“ 7 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на РИК № 24 – София.

Решението на РИК № 24 – София, подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град, чрез РИК № 24 – София, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения