Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2282-НС
София, 23 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Гражданска мрежа – Кюстендил“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 21 от 22.03.2021 г. от сдружение „Гражданска мрежа – Кюстендил“, представлявано от Орлин Огнянов Балабанов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Орлин Огнянов Балабанов , представляващ сдружението, в полза на 947 (деветстотин четиридесет и седем) лица – представители на сдружение „Гражданска мрежа – Кюстендил“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 947 (деветстотин четиридесет и седем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

На 22 март 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска мрежа – Кюстендил“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 826 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 121 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Гражданска мрежа – Кюстендил“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 826 (осемстотин двадесет и шест) упълномощени представители на сдружение, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

1.     

Юлия Мирчева Банкова

 

2.     

Цветанка Атанасова Павлова

 

3.     

Атанас Огнянов Василев

 

4.     

Атанас Борисов Базовички

 

5.     

Илчо Стойчев Велинов

 

6.     

Надка Любенова Иванова

 

7.     

Йорданка Кирилова Чорбаджийска

 

8.     

Цветелина Атанасова Базовичка

 

9.     

Стоян Петров Стоянов

 

10.  

Анатоли Венциславов Миланов

 

11.  

Мирела Росенова Иванова

 

12.  

Ралица Олегова Иванова

 

13.  

Албена Атанасова Иванова

 

14.  

Данаил Георгиев Николов

 

15.  

Райна Георгиева Анева

 

16.  

Анна Владимирова Николова - Кирилова

 

17.  

Владислав Василев Кирилов

 

18.  

Итко Александров Манчев

 

19.  

Теменужка Методиева Юрукова

 

20.  

Теменужка Иванова Тасева

 

21.  

Гергана Миткова Борисова

 

22.  

Йордан Стойнев Котев

 

23.  

Пламен Руменов Ириджаров

 

24.  

Алексей Райчов Манов

 

25.  

Емил Иванов Гребенарски

 

26.  

Даяна Руменова Веселинова

 

27.  

Цветелина Йорданова Димитрова

 

28.  

Радослав Висарионов Стояников

 

29.  

Елена Владимирова Атанасова

 

30.  

Елена Радославова Кирова

 

31.  

Снежанка Петрова Георгиева

 

32.  

Антоанета Димитрова Стоичкова

 

33.  

Милен Огнянов Китанов

 

34.  

Богданка Тончева Иванова

 

35.  

Валентин Стойчов Колев

 

36.  

Цветан Стойнев Атанасов

 

37.  

Величка Боянова Атанасова

 

38.  

Евлоги Славейков Петров

 

39.  

Румен Василев Иванов

 

40.  

Венета Георгиева Стоянчова

 

41.  

Явор Георгиев Рангачев

 

42.  

Цветан Венков Василев

 

43.  

Владислав Георгиев Иванов

 

44.  

Ерма Димитрова Методиева

 

45.  

Елена Димитрова Гогова

 

46.  

Юлия Стойнева Николчова

 

47.  

Райка Драганова Митова

 

48.  

Светла Миланова Сандева

 

49.  

Васил Кирилов Иванов

 

50.  

Луиза Радкова Раденкова

 

51.  

Тодорка Павлова Николова

 

52.  

Васил Иванов Илиев

 

53.  

Симеон Гаврилов Василев

 

54.  

Светла Василева Иванова

 

55.  

Дарина Георгиева Атовска

 

56.  

Емилия Симеонова Георгиева

 

57.  

Антония Цветанова Стаменкова

 

58.  

Венета Петрова Шопова

 

59.  

Милена Данчова Джорджанова

 

60.  

Стамена Ангелова Треновска

 

61.  

Анка Иванова Спасова

 

62.  

Елеонора Димитрова Мазнева

 

63.  

Йорданка Милчова Анева

 

64.  

Емилия Борисова Шопска

 

65.  

Фиданка Андонова Гешева

 

66.  

Йордан Димитров Борисов

 

67.  

Любка Тодорова Спасова

 

68.  

Росица Борисова Стоичкова

 

69.  

Стоилка Цонева Димитрова

 

70.  

Николай Стефанов Анастасов

 

71.  

Снежана Петрова Мацина

 

72.  

Кирил Петров Атанасов

 

73.  

Светлана Стефанова Стефанова

 

74.  

Явор Валентинов Цеков

 

75.  

Вилислава Иванова Алексова

 

76.  

Венетка Стойнева Халкалиева

 

77.  

Румен Георгиев Манов

 

78.  

Румен Антонов Димитров

 

79.  

Алекс Бориславов Спасов

 

80.  

Борислав Пламенов Стоичков

 

81.  

Румен Испиридонов Динев

 

82.  

Иван Огнянов Иванов

 

83.  

Зоя Василева Огнянова

 

84.  

Елена Живкова Укалска

 

85.  

Вергинка Стойнева Алексова

 

86.  

Силвия Александрова Витанова

 

87.  

Теменужка Николова Попова

 

88.  

Светлана Тодорова Николова

 

89.  

Борянка Миланова Миланова

 

90.  

Вяра Стоянова Симеонова

 

91.  

Кирил Николов Сотиров

 

92.  

Еленка Борисова Юрукова - Ашикова

 

93.  

Костадинка Стоянова Христова

 

94.  

Радостина Йорданова Шопска

 

95.  

Роза Стоянова Шопска

 

96.  

Василка Александрова Апостолова

 

97.  

Симеон Георгиев Манчев

 

98.  

Оля Петрова Тодорова

 

99.  

Даниела Огнянова Стоянова

 

100.                

Павлин Аврамов Стоянов

 

101.                

Даниел Маринчов Иванов

 

102.                

Бойка Симеонова Костадинова

 

103.                

Милен Венциславов Костадинов

 

104.                

Антоанета Станойчева Иванова

 

105.                

Венета Драганова Котева

 

106.                

Ивайло Кирилов Борисов

 

107.                

Катерина Георгиева Вълчева

 

108.                

Даниела Севлинова Митева

 

109.                

Кирил Димитров Кирилов

 

110.                

Сергей Зафиров Марковски

 

111.                

Здравчо Евтимов Петров

 

112.                

Роза Борисова Куртева

 

113.                

Бисер Трънков Траянов

 

114.                

Светослав Трънков Траянов

 

115.                

Мартин Руменов Анастасов

 

116.                

Иван Милчов Якимов

 

117.                

Виктор Владимиров Анастасов

 

118.                

Лалка Здравкова Якимова

 

119.                

Бисер Йорданов Куков

 

120.                

Елица Руменова Асенова

 

121.                

Кирил Георгиев Шулянов

 

122.                

Валери Кирилов Шулянов

 

123.                

Дамянка Пантелеева Куртева

 

124.                

Васил Иванов Йорданов

 

125.                

Анита Валентинова Гергова

 

126.                

Росен Андонов Каракашки

 

127.                

Васил Димитров Миленски

 

128.                

Нели Стоилчова Анастасова

 

129.                

Илчо Йорданов Илиев

 

130.                

Станислава Малинова Петрова

 

131.                

Виктор Димитров Георгиев

 

132.                

Камелия Любенова Георгиева

 

133.                

Петър Драганов Симеонов

 

134.                

Владислав Василев Колешански

 

135.                

Ганчо Георгиев Владимиров

 

136.                

Виолета Владимирова Владимирова

 

137.                

Здравка Георгиева Георгиева

 

138.                

Валентин Стоянов Христов

 

139.                

Теменужка Иванова Багалийска

 

140.                

Димитър Иванов Багалийски

 

141.                

Славяна Василева Симеонова

 

142.                

Ивета Василева Иванова

 

143.                

Теодора Кирилова Йорданова

 

144.                

Мирослав Стефчов Симеонов

 

145.                

Георги Димитров Славов

 

146.                

Радослава Росенова Карамфилова

 

147.                

Димитър Божилов Андонов

 

148.                

Михаил Георгиев Джонев

 

149.                

Георги Крумов Джонев

 

150.                

Зойка Николова Пилитова

 

151.                

Антон Иванов Балтийски

 

152.                

Детелина Георгиева Балтийска

 

153.                

Велка Сотирова Андонова

 

154.                

Васил Димитров Гърков

 

155.                

Даниела Ангелова Раденкова - Гъркова

 

156.                

Василена Василева Гъркова

 

157.                

Любка Кирилова Вучкова

 

158.                

Рая Красимирова Благоева

 

159.                

Ралица Красимирова Благоева

 

160.                

Соня Йорданова Стоичкова

 

161.                

Десислава Калоянова Стоичкова

 

162.                

Румен Георгиев Грозданов

 

163.                

Паоло Миленов Петков

 

164.                

Здравко Борисов Георгиев

 

165.                

Лидия Георгиева Иванова - Стоилова

 

166.                

Сашко Светославов Атанасов

 

167.                

Маргарита Петрова Христова

 

168.                

Калина Александрова Божилова

 

169.                

Радослав Данчов Василиев

 

170.                

Станислав Любенов Гогов

 

171.                

Кристина Антонова Иванова

 

172.                

Бойчо Любомиров Любенов

 

173.                

Маргарита Симеонова Колева

 

174.                

Светозар Богданов Веселинов

 

175.                

Симеон Пламенов Христов

 

176.                

Александър Антонов Генадиев

 

177.                

Ивайло Бисеров Георгиев

 

178.                

Гергана Георгиева Кадийска

 

179.                

Ивайло Данчов Китанов

 

180.                

Мартин Данчов Китанов

 

181.                

Васил Стоилов Петров

 

182.                

Габриела Димитрова Смилкова

 

183.                

Росица Кирилова Иванова

 

184.                

Юри Владимиров Арсов

 

185.                

Катя Кирилова Никова

 

186.                

Жунка Асенова Огнянска

 

187.                

Йордан Стефанов Огнянски

 

188.                

Наташа Георгиева Стефанова

 

189.                

Данка Бориславова Любенова

 

190.                

Виолета Найденова Георгиева

 

191.                

Сашо Митков Любенов

 

192.                

Силвия Йорданова Стефанова

 

193.                

Милена Кирилова Николова

 

194.                

Лалка Иванова Георгиева

 

195.                

Росица Малинова Георгиева

 

196.                

Владислав Владимиров Тасков

 

197.                

Николета Стоянова Петрова

 

198.                

Антонина Ангелова Димитрова

 

199.                

Ренета Дончова Пеудова

 

200.                

Боян Стоянов Боянов

 

201.                

Снежана Тодорова Колева

 

202.                

Александър Лилянов Евтимов

 

203.                

Мария Стойнева Георгиева

 

204.                

Пламен Пламенов Русимов

 

205.                

Елеонора Снежкова Падалова

 

206.                

Бойко Красимиров Георгиев

 

207.                

Калин Христов Крумов

 

208.                

Елизабет Руменова Григорова

 

209.                

Станислав Ангелов Филипов

 

210.                

Даниела Христова Николова-Филипова

 

211.                

Владимир Тодоров Георгиев

 

212.                

Димитрина Владимирова Стоицова

 

213.                

Румяна Стоилова Тренева

 

214.                

Драгомира Михайлова Маринова

 

215.                

Любомир Кирилов Георгиев

 

216.                

Георги Стоянов Станиславов

 

217.                

Татяна Малинова Станиславова

 

218.                

Борислав Георгиев Борисов

 

219.                

Евгения Евгениева Стоянова

 

220.                

Милка Стойнева Стоянова

 

221.                

Гордана Станойков

 

222.                

Сашо Станойков

 

223.                

Кристина Антонова Асенова

 

224.                

Тодор Иванов Антов

 

225.                

Антонио Тодоров Антов

 

226.                

Гергана Тодорова Дойчева

 

227.                

Васил Стоилов Николов

 

228.                

Владимир Викторов Матуски

 

229.                

Боян Стаменов Петров

 

230.                

Станислава Методиева Петрова

 

231.                

Румяна Йорданова Ангелова

 

232.                

Весела Атанасова Габерова

 

233.                

Никол Ивайлова Иванова

 

234.                

Соня Благова Тодорова

 

235.                

Златко Николов Стефанов

 

236.                

Иван Златков Русулски

 

237.                

Никола Иванов Русулски

 

238.                

Илияна Стойнева Янакиева

 

239.                

Йоана Емилова Аначкова

 

240.                

Ели Малинова Димова

 

241.                

Весела Кирилова Велчова

 

242.                

Люба Кирилова Георгиева

 

243.                

Николина Иванова Георгиева

 

244.                

Методи Андреев Савов

 

245.                

Християн Васков Владимиров

 

246.                

Милена Григорова Владимирова

 

247.                

Илияна Валентинова Стоянова

 

248.                

Григор Стойнев Треклянски

 

249.                

Иванка Стефанова Христова

 

250.                

Трайко Захариев Захариев

 

251.                

Яна Иванова Боянска

 

252.                

Румен Петров Сефтерски

 

253.                

Борислав Митков Гошев

 

254.                

Десислава Валентинова Любенова

 

255.                

Нели Петрова Йовчева

 

256.                

Венета Александрова Пейчева

 

257.                

Лора Руменова Миланова

 

258.                

Весела Стоименова Димитрова

 

259.                

Роберто Василев Димитров

 

260.                

Здравка Христова Влашка

 

261.                

Михаела Георгиева Николова

 

262.                

Мариела Ивайлова Стефанова

 

263.                

Росен Ивайлов Божилов

 

264.                

Румяна Фиданова Рашкова

 

265.                

Валентина Владимирова Евтимова

 

266.                

Ивайло Божилов Евтимов

 

267.                

Зоя Асенова Златкова

 

268.                

Надя Драганова Савова

 

269.                

Ивайло Миланов Йовев

 

270.                

Йоанна Йорданова Власева

 

271.                

Владимир Димитров Лечов

 

272.                

Димитър Спасов Василев

 

273.                

Анна Костадинова Миланова

 

274.                

Силвана Здравчева Иванова

 

275.                

Ане Стефанов Иванов

 

276.                

Благородка Ангелова Димитрова

 

277.                

Данаил Стефанов Йорданов

 

278.                

Зоя Енчева Димитрова

 

279.                

Бисер Василев Милев

 

280.                

Славка Живкова Зашева

 

281.                

Ивайло Бориславов Попов

 

282.                

Емилия Павлова Попова

 

283.                

Николай Тодоров Николов

 

284.                

Весела Петрова Лозанова

 

285.                

Виктория Кирилова Арсова

 

286.                

Михаил Павлов Михайлов

 

287.                

Денислава Живкова Михайлова

 

288.                

Карина Калинова Калистратова

 

289.                

Валентин Петров Симеонов

 

290.                

Анелия Йорданова Симеонова

 

291.                

Румяна Живкова Зашева

 

292.                

Георги Стефанов Борисов

 

293.                

Мариана Кирилова Йорданова

 

294.                

Анелия Илиева Димитрова

 

295.                

Диана Николова Иванова

 

296.                

Иван Василев Иванов

 

297.                

Велин Василев Иванов

 

298.                

Венета Николаева Манчева

 

299.                

Валентина Цонева Николова

 

300.                

Галина Димитрова Даскалова

 

301.                

Емили Емилова Даскалова

 

302.                

Светослава Александрова Славева

 

303.                

Станислав Росенов Манов

 

304.                

Джулия Иванова Андонова

 

305.                

Иван Иванов Андонов

 

306.                

Елина Антимова Костадинова

 

307.                

Мария Стоянова Иванова

 

308.                

Жюлиян Митев Чифудов

 

309.                

Емилия Милетиева Минева

 

310.                

Николай Кирилов Станков

 

311.                

Елена Младенова Станкова

 

312.                

Людмила Иванова Николова

 

313.                

Иван Тодоров Стоянов

 

314.                

Даниел Здравков Димчов

 

315.                

Константин Живков Иванов

 

316.                

Мартин Константинов Иванов

 

317.                

Владислав Петров Владимиров

 

318.                

Юлиан Петров Владимиров

 

319.                

Петър Владимиров Йорданов

 

320.                

Кремена Димитрова Лапева

 

321.                

Бойчо Станков Крумов

 

322.                

Добромира Мирчева Борисова

 

323.                

Борислава Димитрова Манасиева

 

324.                

Георги Стойнев Стоименов

 

325.                

Валентин Йорданов Настов

 

326.                

Илиан Кирилов Христов

 

327.                

Веселина Крумова Чочева

 

328.                

Михаела Николаева Тодорова

 

329.                

Светлана Георгиева Таскова

 

330.                

Алекс Николаев Тодоров

 

331.                

Атанас Симеонов Керелски

 

332.                

Димитринка Василева Керелска

 

333.                

Таня Димитрова Зикатанова

 

334.                

Любомир Владимиров Спасов

 

335.                

Кирил Петров Стоицов

 

336.                

Любослава Иванова Георгиева

 

337.                

Росица Кирилова Мурджова

 

338.                

Таня Асенова Николова

 

339.                

Здравко Асенов Николов

 

340.                

Стефан Александров Стефанов

 

341.                

Денис Росенов Васев

 

342.                

Димчо Ангелов Боянов

 

343.                

Ирена Петрова Боянова

 

344.                

Добринка Йорданова Аначкова

 

345.                

Росица Ганчова Ангелова

 

346.                

Иван Йорданов Иванов

 

347.                

Сашка Стоянова Асенова

 

348.                

Венцислав Йорданов Асенов

 

349.                

Петя Ивайлова Здравкова

 

350.                

Росица Симеонова Кирилова

 

351.                

Любомир Живков Велинов

 

352.                

Бойко Руменов Боянов

 

353.                

Веселка Иванова Алексова

 

354.                

Йордан Георгиев Младенов

 

355.                

Лора Венциславова Йорданова

 

356.                

Валентин Славчов Кютукчиев

 

357.                

Радослав Христов Димитров

 

358.                

Иванка Кирилова Русакова

 

359.                

Добромир Любомиров Тренев

 

360.                

Драгомир Любомиров Тренев

 

361.                

Павел Живков Велинов

 

362.                

Десислава Валентинова Йорданова

 

363.                

Ивайло Неделков Тасев

 

364.                

Красимир Симеонов Андонов

 

365.                

Антон Стефанов Атанасов

 

366.                

Васко Димитров Димитров

 

367.                

Димитринка Стоянова Димитрова

 

368.                

Елвира Боянова Цонева

 

369.                

Албена Валентинова Бояджиева

 

370.                

Либен Димитров Величков

 

371.                

Нели Андонова Юрукова

 

372.                

Красимир Иванов Юруков

 

373.                

Живко Любомиров Велинов

 

374.                

Радостин Кирилов Златков

 

375.                

Ангел Борисов Янчовски

 

376.                

Теменужка Атанасова Накова

 

377.                

Яна Георгиева Накова

 

378.                

Ирена Кирилова Велинова

 

379.                

Антонио Божидаров Димитров

 

380.                

Миглена Божидарова Димитрова

 

381.                

Божидар Тодоров Димитров

 

382.                

Милена Емилова Маркова

 

383.                

Искра Манасиева Маркова

 

384.                

Даниела Емилова Маркова

 

385.                

Снежана Асенова Дончева

 

386.                

Димитър Иванов Стоилов

 

387.                

Кристиян Петров Методиев

 

388.                

Копринка Иванова Стоименова

 

389.                

Виолина Йорданова Зафирова

 

390.                

Валентина Йорданова Зафирова

 

391.                

Георги Николов Портарски

 

392.                

Гана Василева Лозенска

 

393.                

Марио Костадинов Георгиев

 

394.                

Валентин Добринов Величков

 

395.                

Кремена Асенова Костадинова

 

396.                

Василена Василева Босачка

 

397.                

Диляна Богомилова Пилитова

 

398.                

Камен Георгиев Михалков

 

399.                

Илза Стоилова Антонова

 

400.                

Васил Николов Димитров

 

401.                

Стойна Златанова Шуманова

 

402.                

Мария Николаева Миразчийска

 

403.                

Даниела Емилова Евгениева

 

404.                

Стефан Емилов Венчев

 

405.                

Милена Живкова Стоянова

 

406.                

Филип Сергеев Еленков

 

407.                

Райна Борисова Джонева

 

408.                

Тома Ламбов Томов

 

409.                

Милен Благовестов Порожанов

 

410.                

Хари Гаврилов Дождевски

 

411.                

Валери Методиев Стойчев

 

412.                

Петър Николов Петров

 

413.                

Ирена Димитрова Панева

 

414.                

Магдалена Стойчева Стойчева

 

415.                

Лиляна Драгомирова Ангелова

 

416.                

Светлин Евгениев Облачки

 

417.                

Кирил Георгиев Иванов

 

418.                

Божидар Атанасов Оцетарски

 

419.                

Иван Йорданов Станчев

 

420.                

Веселка Милева Облачка

 

421.                

Гергана Красимирова Стоева

 

422.                

Микаела Руменова Янева

 

423.                

Румен Александров Янев

 

424.                

Десислава Георгиева Стоилова

 

425.                

Гуна Добринова Григорова

 

426.                

Мартин Красимиров Мандалски

 

427.                

Димитър Иванов Митов

 

428.                

Анелия Цекова Димитрова

 

429.                

Василка Асенова Цекова

 

430.                

Блага Костадинова Панайотова

 

431.                

Румен Райчев Мирчев

 

432.                

Стойне Димитров Стоянов

 

433.                

Здравка Димитрова Мирчева

 

434.                

Иван Александров Иванов

 

435.                

Орлин Огнянов Балабанов

 

436.                

Надежда Николова Ангелова

 

437.                

Мартин Веселинов Харалампиев

 

438.                

Юлиян Василев Максимов

 

439.                

Димитър Михайлов Димитров

 

440.                

Христина Алексиева Димитрова

 

441.                

Николай Крумов Димитров

 

442.                

Красимира Петкова Филипова

 

443.                

Цвета Александрова Николова

 

444.                

Мая Борисова Велинова

 

445.                

Зоя Йорданова Георгиева

 

446.                

Златка Крумова Симеонова

 

447.                

Лидия Йорданова Бързачка

 

448.                

Росен Иванов Стойчев

 

449.                

Нина Любомирова Близнакова

 

450.                

Елена Любомирова Близнакова

 

451.                

Антония Грозданова Стоянова Георгиева

 

452.                

Милена Георгиева Иванова

 

453.                

Еленка Мирчева Близнакова

 

454.                

Любомир Людмилов Близнаков

 

455.                

Васислава Николайчова Близнакова

 

456.                

Валентина Василева Ризова

 

457.                

Йорданка Миланова Порожанова

 

458.                

Снежанка Цветанова Йорданова

 

459.                

Здравко Борисов Коюмджийски

 

460.                

Десислава Богомилова Коюмджийска

 

461.                

Стефан Богомилов Кочев

 

462.                

Светлозар Валериев Момчилов

 

463.                

Соня Георгиева Стоилова

 

464.                

Пламен Георгиев Василев

 

465.                

Ели Валентинова Крумова

 

466.                

Цветанка Димитрова Котева

 

467.                

Дора Димитрова Шопова

 

468.                

Даниел Любомиров Шопов

 

469.                

Елка Димитрова Тодорова

 

470.                

Людмила Кирилова Момчилова

 

471.                

Мая Петрова Момчилова

 

472.                

Валери Стоичков Момчилов

 

473.                

Симеон Любомиров Шопов

 

474.                

Даниел Ангелов Георгиев

 

475.                

Славка Георгиева Попова

 

476.                

Пламен Богомилов Гогев

 

477.                

Елисавета Венкова Панова

 

478.                

Мария Емилова Кюркчиева-Добрева

 

479.                

Илчо Венев Стойнев

 

480.                

Марика Георгиева Георгиева

 

481.                

Кирил Найденов Георгиев

 

482.                

Теменужка Асенова Георгиева

 

483.                

Свилен Александров Христов

 

484.                

Георги Милчев Васев

 

485.                

Гергана Зафирова Костадинова

 

486.                

Василка Иванова Пилева

 

487.                

Вяра Йорданова Козумска

 

488.                

Георги Богданов Христов

 

489.                

Венцислав Йорданов Цветков

 

490.                

Гергана Георгиева Миланова

 

491.                

Луиза Огнянова Базовичка

 

492.                

Димитър Тодоров Базовички

 

493.                

Роза Георгиева Базовичка

 

494.                

Тодорка Асенова Владимирова

 

495.                

Веселка Огнянова Манолова

 

496.                

Алекс Мартинов Манолов

 

497.                

Ансиела Стаменова Ангелова

 

498.                

Гергана Георгиева Стоянова

 

499.                

Стефан Георгиев Стефанов

 

500.                

Христина Андонова Христова

 

501.                

Нели Кирилова Славова

 

502.                

Анелия Ганчова Младенова

 

503.                

Диана Димитрова Николова

 

504.                

Елена Валентинова Раковска

 

505.                

Росен Иванов Николов

 

506.                

Владислав Иванов Николов

 

507.                

Ирена Георгиева Кирилова

 

508.                

Зоя Петрова Христова - Стоилова

 

509.                

Венцислав Кирчов Павлов

 

510.                

Миглена Антонова Милушева

 

511.                

Фиданка Раденкова Васева

 

512.                

Валентин Филипов Йорданов

 

513.                

Гергана Христова Алексова

 

514.                

Даница Асенова Милачкова

 

515.                

Георги Асенов Милачков

 

516.                

Манол Атанасов Гинчев

 

517.                

Росен Миланов Шопски

 

518.                

Симеон Пламенов Стоянов

 

519.                

Петър Кирилов Митов

 

520.                

Светлин Деньов Савачки

 

521.                

Георги Димитров Георгиев

 

522.                

Светослав Димитров Грозданов

 

523.                

Соня Валентинова Иванова

 

524.                

Соня Драганова Димитрова

 

525.                

Теменужка Костадинова Арнаудова

 

526.                

Валиния Гаврилова Георгиева-Стоименова

 

527.                

Тодорка Савова Митева

 

528.                

Борислав Пламенов Димитров

 

529.                

Лиляна Владимирова Петрова

 

530.                

Рада Георгиева Китанова

 

531.                

Йордан Симеонов Митев

 

532.                

Стефка Желязкова Антонова

 

533.                

Даниела Стефанова Георгиева

 

534.                

Борислава Милчева Георгиева

 

535.                

Владислав Василев Станоев

 

536.                

Василка Иванова Станоева

 

537.                

Александра Василева Станоева

 

538.                

Васил Стоянов Станоев

 

539.                

Людмила Сашова Асенова

 

540.                

Саша Живкова Василева

 

541.                

Стефан Атанасов Иванов

 

542.                

Вита Стоймирова Иванова

 

543.                

Мая Емилова Георгиева

 

544.                

Кирил Стоичков Иванов

 

545.                

Емил Ивов Христов

 

546.                

Весела Сашкова Гюндерска

 

547.                

Катя Рангелова Бачева

 

548.                

Сашко Иванов Аначков

 

549.                

Иво Сашков Иванов

 

550.                

Елеонора Николайчова Борисова

 

551.                

Надежда Миткова Велкова

 

552.                

Ивайло Иванов Стоянов

 

553.                

Владислава Николаева Василева

 

554.                

Нина Янкова Михайлова

 

555.                

Илиана Василева Кирилова

 

556.                

Благослав Емилов Милчов

 

557.                

Васил Росенов Станимиров

 

558.                

Мариана Димчова Аначкова

 

559.                

Здравко Симеонов Иванов

 

560.                

Деяна Валентинова Борисова

 

561.                

Ивета Иванова Николова

 

562.                

Иванка Рафаилова Стойнева

 

563.                

Йорданка Борисова Димитрова

 

564.                

Снежанка Боянова Димитрова

 

565.                

Елисавета Христова Борумлиева

 

566.                

Татяна Кирилова Младенова

 

567.                

Иван Асенов Иванов

 

568.                

Силвия Димчова Владимирова

 

569.                

Евгений Николов Вучков

 

570.                

Станимир Миленов Русанов

 

571.                

Валери Жеков Велинов

 

572.                

Емилио Бориславов Георгиев

 

573.                

Кристиян Ивов Орлов

 

574.                

Ивета Ивайлова Мъглева

 

575.                

Даниела Петрова Полячка

 

576.                

Георги Дамянов Стойков

 

577.                

Анелия Стефчова Стоименова

 

578.                

Валери Иванов Стоименов

 

579.                

Борислав Димчов Стоев

 

580.                

Ренета Боянова Лулева

 

581.                

Диана Христова Янева

 

582.                

Славейка Павлова Христова

 

583.                

Иво Евлогиев Иванов

 

584.                

Детелинка Манасиева Чорбаджийска

 

585.                

Гергана Ивайлова Иванова

 

586.                

Десислава Стефчова Цветкова

 

587.                

Вера Славева Лулева

 

588.                

Васил Боянов Лулев

 

589.                

Марияна Димитрова Чучкова

 

590.                

Йорданка Кирилова Тонева

 

591.                

Албена Николова Ненкова

 

592.                

Павлина Стоянова Лудачка

 

593.                

Кристияна Красимирова Стоименова

 

594.                

Маргарита Аспарухова Господинова

 

595.                

Нели Руменова Симеонова

 

596.                

Борис Владимиров Ненов

 

597.                

Владимир Бориславов Ненов

 

598.                

Доротея Емилова Велинова

 

599.                

Вероника Николаева Николова

 

600.                

Валентина Стоянова Владимирова

 

601.                

Гергана Николова Петрова

 

602.                

Милена Валентинова Стоянова

 

603.                

Йордан Бойчов Димитров

 

604.                

Деяна Бойчова Димитрова

 

605.                

Нели Галинова Василева

 

606.                

Фидана Манчева Янева

 

607.                

Елиана Боянова Боянова

 

608.                

Любослав Людмилов Тренчев

 

609.                

Ивелина Пламенова Ленгарска

 

610.                

Златка Иванова Котева

 

611.                

Малинка Иванова Ленгарска

 

612.                

Владислав Валериев Иванов

 

613.                

Павел Николов Райчев

 

614.                

Паолина Михайлова Плачкова

 

615.                

Ася Костадинова Симеонова

 

616.                

Стефан Иванов Гърков

 

617.                

Стефан Бойков Анестиев

 

618.                

Милена Никифорова Кенова

 

619.                

Анка Методиева Аджийска

 

620.                

Красимир Георгиев Милев

 

621.                

Венцислав Борисов Стоицов

 

622.                

Красимир Венков Андонов

 

623.                

Венцислав Стоянов Иванов

 

624.                

Коце Венков Костадинов

 

625.                

Мирослав Йорданов Ангелов

 

626.                

Маргарита Иванова Станиславова-Божкова

 

627.                

Илияна Георгиева Кирилова

 

628.                

Детелина Симеонова Христова

 

629.                

Рени Асенова Мишева

 

630.                

Райчо Найденов Стоянов

 

631.                

Димитър Кирилов Стоичин

 

632.                

Илияна Георгиева Сиракова

 

633.                

Росен Валентинов Костадинов

 

634.                

Златина Лазарова Георгиева

 

635.                

Мариана Петрова Георгиева

 

636.                

Марио Николов Димитров

 

637.                

Любка Боянова Любенова

 

638.                

Наташа Георгиева Тасева

 

639.                

Бойчо Георгиев Давидков

 

640.                

Симеон Бонев Стоицов

 

641.                

Петър Иванов Евтимов

 

642.                

Детелин Якимов Анев

 

643.                

Анита Боянова Иванова

 

644.                

Николай Янчов Цветанов

 

645.                

Станислава Василева Цветанова

 

646.                

Миглена Янчева Иванова

 

647.                

Гергана Георгиева Филипова

 

648.                

Владислав Емилов Гошев

 

649.                

Цветелина Димитрова Миланова

 

650.                

Наташа Борисова Терзийска

 

651.                

Вилизар Стефанов Захариев

 

652.                

Светослав Стефанов Захариев

 

653.                

Марияна Добринова Иванова

 

654.                

Галя Димитрова Костадинова

 

655.                

Росица Христова Френгиева

 

656.                

Евгени Димитров Стоименов

 

657.                

Ганка Александрова Дръвничка

 

658.                

Десислава Костадинова Георгиева

 

659.                

Емилия Рангелова Бухалска

 

660.                

Йордан Асенов Бухалски

 

661.                

Лиляна Веселинова Стефанова

 

662.                

Анелия Емилова Станойкова

 

663.                

Иван Георгиев Костадинов

 

664.                

Емил Иванов Костадинов

 

665.                

Мария Григорова Стоянова

 

666.                

Кристина Ивайлова Атанасова

 

667.                

Станислав Иванов Харалампиев

 

668.                

Даниела Михайлова Стоянова

 

669.                

Зорница Кирчова Стоянова

 

670.                

Галя Недялкова Балова

 

671.                

Кирил Тончев Кочов

 

672.                

Лилия Симеонова Георгиева

 

673.                

Симеон Любомиров Тренев

 

674.                

Ангелинка Асенова Стоянова

 

675.                

Николай Боянов Борисов

 

676.                

Светослава Георгиева Борисова

 

677.                

Денислав Георгиев Василев

 

678.                

Милен Димитров Борисов

 

679.                

Теменужка Славчева Борисова

 

680.                

Елеонора Стоянова Славева

 

681.                

Валерия Георгиева Кашкина

 

682.                

Николина Таньова Дичева

 

683.                

Гергана Райчова Герасимова

 

684.                

Габриела Валериева Десподова

 

685.                

Десислава Георгиева Борисова

 

686.                

Мариана Борисова Стоянова

 

687.                

Кирил Йорданов Десподов

 

688.                

Данка Кирилова Николова

 

689.                

Огнян Асенов Кирилов

 

690.                

Венка Генчова Григорова

 

691.                

Бисер Иванов Миладинов

 

692.                

Георги Йорданов Точев

 

693.                

Райчо Здравков Георгиев

 

694.                

Мария Красимирова Начова

 

695.                

Лина Зафирова Александрова

 

696.                

Боянка Йорданова Ризова

 

697.                

Марияна Йорданова Цървенджийска

 

698.                

Краса Софрониева Ризова

 

699.                

Малин Асенов Ризов

 

700.                

Елена Петкова Трифонова

 

701.                

Десислава Йорданова Колева

 

702.                

Симеон Зафиров Малчов

 

703.                

Цветанка Златанова Пеянска

 

704.                

Динка Стайкова Лумбарска

 

705.                

Пенка Стоянова Николчова

 

706.                

Георги Стоилов Георгиев

 

707.                

Иво Добрев Владимиров

 

708.                

Иван Кирилов Георгиев

 

709.                

Димитър Атанасов Миразчийски

 

710.                

Десислава Иванова Георгиева

 

711.                

Росен Георгиев Йосифов

 

712.                

Орлин Веселинов Миразчийски

 

713.                

Ангелина Иванова Станкова

 

714.                

Кирил Василев Йорданов

 

715.                

Красимир Стоянов Димитров

 

716.                

Светослав Петров Димитров

 

717.                

Силвия Иванова Станойкова

 

718.                

Светла Георгиева Костадинова

 

719.                

Ивелина Бойкова Васева

 

720.                

Светла Йорданова Стоименова

 

721.                

Елена Емилова Стрезова

 

722.                

Калин Любомиров Йовчев

 

723.                

Борислава Емилова Стойчева

 

724.                

Юлия Георгиевна Богомилова

 

725.                

Симона Ясенова Милчова

 

726.                

Красимир Кирилов Йорданов

 

727.                

Станислав Николаев Стоянов

 

728.                

Фани Милчова Максимова

 

729.                

Десислава Георгиева Стойчева

 

730.                

Денислав Любомиров Христов

 

731.                

Янислав Бисеров Петров

 

732.                

Благой Симеонов Анев

 

733.                

Иво Валериев Максимов

 

734.                

Александър Крумов Светославов

 

735.                

Юрий стоянов Велинов

 

736.                

Ивайло Иванов Димитров

 

737.                

Ирена Боянова Златкова

 

738.                

Радослав Кирилов Христов

 

739.                

Ани Венциславова Йонева

 

740.                

Милен Емилов Григоров

 

741.                

Борис Дамянов Борисов

 

742.                

Даниела Василева Алексова

 

743.                

Ивона Валентинова Тонева

 

744.                

Гергана Крумова Манова

 

745.                

Георги Кирилов Симеонов

 

746.                

Димитър Георгиев Стоичков

 

747.                

Димитър Божидаров Стоилов

 

748.                

Бойка Велинова Арсова

 

749.                

Венцислава Иванова Арсова

 

750.                

Филип Руменов Чучков

 

751.                

Красимир Георгиев Портарски

 

752.                

Николай Георгиев Николов

 

753.                

Латинка Миланова Тренева

 

754.                

Йорданка Василева Манчева

 

755.                

Крум Георгиев Григоров

 

756.                

Йордан Стефанов Йорданов

 

757.                

Гергана Иванова Иванова

 

758.                

Иван Милчев Стоименов

 

759.                

Любомир Захариев Иванов

 

760.                

Ваня Петрова Стойнева

 

761.                

Стефка Миланова Пинева

 

762.                

Венислав Вениславов Руменов

 

763.                

Страхил Славов Иванов

 

764.                

Иван Стоянов Марамски

 

765.                

Цветомира Миткова Братоева

 

766.                

Мануела Албенова Димчева

 

767.                

Антонина Димитрова Пухова

 

768.                

Александрина Димитрова Алексова

 

769.                

Албена Бойчова Алексова

 

770.                

Кирил Йорданов Мотикаров

 

771.                

Силвия Божидарова Мотикарова

 

772.                

Евелин Росенова Алексова

 

773.                

Росен Божидаров Алексов

 

774.                

Бояна Боянова Петрова

 

775.                

Иван Йончов Ламбев

 

776.                

Бойко Иванов Иванов

 

777.                

Бойка Димитрова Момчилова

 

778.                

Антон Валентинов Рашев

 

779.                

Гео Гавриелов Хранов

 

780.                

Емил Йончев Ламбев

 

781.                

Еленка Иванова Яначкова

 

782.                

Надя Владимирова Есова

 

783.                

Бисер Стоянов Борисов

 

784.                

Памела Василева Василева

 

785.                

Ирина Любенова Караджова

 

786.                

Ивайло Павлов Василев

 

787.                

Любен Игнатов Йонов

 

788.                

Митко Йорданов Манов

 

789.                

Васил Петров Бучков

 

790.                

Красимир Йорданов Стоилов

 

791.                

Емил Владимиров Стойчев

 

792.                

Бисер Александров Недялков

 

793.                

Васил Йорданов Стоев

 

794.                

Иво Пламенов Матуски

 

795.                

Весела Милчова Гърлянска

 

796.                

Методи Георгиев Георгиев

 

797.                

Мая Стоилова Иванова

 

798.                

Мартин Валериев Михалков

 

799.                

Станка Кирилова Величкова

 

800.                

Валери Владимиров Михалков

 

801.                

Венета Иванова Михалкова

 

802.                

Борислав Василев Матуски

 

803.                

Димитрина Георгиева Кръстева

 

804.                

Николай Антонов Николов

 

805.                

Иван Славчов Кръстев

 

806.                

Силвия Иванова Кръстева

 

807.                

Сияна Емилова Викторова

 

808.                

Лазар Ангелов Йорданов

 

809.                

Савина Йорданова Недялкова

 

810.                

Панчо Любенов Михайлов

 

811.                

Теодора Любенова Шопова

 

812.                

Станчо Христов Аначков

 

813.                

Албена Велева Матуска

 

814.                

Любомир Стоянов Матуски

 

815.                

Роберто Руменов Карпузов

 

816.                

Валентина Тодорова Николова

 

817.                

Михаил Димитров Ризов

 

818.                

Александър Василев Тодоров

 

819.                

Роза Славчова Димитрова

 

820.                

Виолина Димитрова Коларова

 

821.                

Димитър Точев Тасков

 

822.                

Веселка Викторова Георгиева

 

823.                

Стефан Димитров Стефанов

 

824.                

Силвия Николова Василева

 

825.                

Васил Божидаров Василев

 

826.                

Лидия Пламенова Точева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения