Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2281-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", подписано от Емил Ценов Георгиев в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 22 на 24 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 23.04.1990 г. по ф.д. № 2471/1990 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.03.2013 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 31 на „Държавен вестник", бр. 34 от 27.04.1990 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от заседание на Националния политически съвет от 13.03.2013 г. с решение за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-219 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; банков документ от „ОББ" за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 20.03.2013 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 19.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 2471/1990 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 18.03.2013 г. на „Обединена българска банка" за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 390 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП Политически клуб „Екогласност".
От писмо с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 21 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Политически клуб „Екогласност".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения