Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2280-НС
София, 23 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 20 от 22.03.2021 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ“, от Йордан Красимиров Козаров – представляващ сдружението, чрез пълномощника Пламен Асенов Огнянов, за регистрация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Йордан Красимиров Козаров – представляващ сдружението, в полза на Пламен Асенов Огнянов;

- пълномощно от Йордан Красимиров Козаров – представляващ сдружението, в полза на 130 (сто и тридесет) лица – представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ“;

- декларация по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 130 (сто и тридесет) бр.;

- списък с името и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 22 март 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 119 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 11 от лицата са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 119 (сто и деветнадесет) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Алеко Людмилов Фалджиев

 

2.     

Ангел Минков Зърбов

 

3.     

Андон Асенов Йосифов

 

4.     

Асен Гизданов Симов

 

5.     

Асен Радев Ангелов

 

6.     

Асен Събинов Диков

 

7.     

Асен Христов Асенов

 

8.     

Атанас Иванов Радев

 

9.     

Атанас Мишев Щерионов

 

10.  

Байчо Митев Байчев

 

11.  

Бекир Мехмед Денис

 

12.  

Божидар Живков Киров

 

13.  

Божидарка Димитрова Петкова

 

14.  

Васил Николаев Симеонов

 

15.  

Васил Христов Атанасов

 

16.  

Венислав Кирилов Валентинов

 

17.  

Венцислав Георгиев Асенов

 

18.  

Веселин Йорданов Иванов

 

19.  

Владимир Неофитов Евтимов

 

20.  

Вълчо Недков Живков

 

21.  

Галя Тодорова Лулчева

 

22.  

Георги Йорданов Фратев

 

23.  

Гюлсюм Мехмед Черкез

 

24.  

Данаил Йосифов Николов

 

25.  

Дара Стефанова Кинова

 

26.  

Десислав Павлов Николов

 

27.  

Деян Христов Джинков

 

28.  

Димитър Ангелов Михалев

 

29.  

Димитър Христов Патричев

 

30.  

Диян Милев Петков

 

31.  

Добри Найденов Николов

 

32.  

Донка Тодорова Михалева

 

33.  

Емил Видков Пламенов

 

34.  

Емил Диянов Фалджиев

 

35.  

Емне Ибрям Мустафа

 

36.  

Живко Стефанов Джинков

 

37.  

Жулиета Йорданова Козарова

 

38.  

Зинеб Шабан Файк

 

39.  

Ивайло Русев Борисов

 

40.  

Иван Георгиев Вълков

 

41.  

Иван Симеонов Иванов

 

42.  

Илия Грозев Вълков

 

43.  

Илия Стоянов Германов

 

44.  

Илиян Минков Иванов

 

45.  

Ирфат Али Хасан

 

46.  

Йордан Георгиев Фратев

 

47.  

Йохан Ташев Топалов

 

48.  

Кольо Благоев Рачев

 

49.  

Мариан Алексиев Николов

 

50.  

Мария Стефанова Джинкова

 

51.  

Марияна Димитрова Георгиева

 

52.  

Мартин Рачев Рачев

 

53.  

Махмуд Ахмед Мустафа

 

54.  

Мехмед Исуфов Мемишев

 

55.  

Миладин Драгомиров Моторджиев

 

56.  

Милен Стефанов Фердинандов

 

57.  

Милка Ташева Михалева

 

58.  

Мирчо Атанасов Живков

 

59.  

Митко Райков Момчилов

 

60.  

Михаил Ангелов Атанасов

 

61.  

Михаил Христов Топалов

 

62.  

Мишо Мишев Щерионов

 

63.  

Младен Паскалев Тодоров

 

64.  

Муса Асан Юсеин

 

65.  

Надя Асенова Асенова

 

66.  

Нанко Антониев Чакъров

 

67.  

Неджмидин Исмаил Айваз

 

68.  

Неофит Владимиров Евтимов

 

69.  

Нуртен Ибрям Чаушева

 

70.  

Огнян Иванов Калайджиев

 

71.  

Петко Гошев Бакалов

 

72.  

Петя Кръстева Кръстева

 

73.  

Пламен Неофитов Евтимов

 

74.  

Росица Колева Николова

 

75.  

Румен Атанасов Иванов

 

76.  

Самит Хасан Али

 

77.  

Сандьо Михайлов Михайлов

 

78.  

Сербез Теодосиев Костадинов

 

79.  

Сергей Стойчев Атанасов

 

80.  

Силвия Асенова Манолова

 

81.  

Симеон Иванов Иванов

 

82.  

Слави Костадинов Борисов

 

83.  

Славчо Мишев Щерионов

 

84.  

Снежана Страхилова Иванова

 

85.  

Стамат Рашков Маринов

 

86.  

Станка Парашкевова Евтимова

 

87.  

Стефан Живков Джинков

 

88.  

Стефка Донкова Джинкова

 

89.  

Стефка Сергеева Джинкова

 

90.  

Стойка Димитрова Стоева

 

91.  

Стойчо Василев Боянов

 

92.  

Стоян Антоанетов Ангелов

 

93.  

Стоян Огнянов Гайдурлиев

 

94.  

Страхил Николаев Русев

 

95.  

Таня Тодорова Атанасова

 

96.  

Таяр Хасан Мехмед

 

97.  

Тевджит Нури Вели

 

98.  

Тео Стефанов Кинов

 

99.  

Теркан Емилов Зурнаджиев

 

100.                

Тодор Димитров Стоев

 

101.                

Христо Ангелов Джамбазов

 

102.                

Христо Стефанов Джинков

 

103.                

Цанко Симеонов Михайлов

 

104.                

Цветелина Веселинова Николова

 

105.                

Юлиян Ивайлов Арабаджиев

 

106.                

Юлка Мишева Гемеджиева

 

107.                

Юсеин Ибрям Мехмед

 

108.                

Янко Йорданов Минчев

 

109.                

Янчо Анастасов Карчев

 

110.                

Яшар Смаил Мустафа

 

111.                

Асен Христов Дерелиев

 

112.                

Ахмед Исмаил Кючюк

 

113.                

Билял Ахмед Узун

 

114.                

Ереджеп Амза Азис

 

115.                

Любомир Деспотов Любомиров

 

116.                

Минко Огнянов Нанков

 

117.                

Сотир Илчев Сотиров

 

118.                

Николай Вълчев Минчев

 

119.                

Шериф Сашев Шерифов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения