Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2280-МИ
София, 19 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ Левент Апти против решение № 9 от 08.09.2015 г. на ОИК в община Разград

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-158/14.09.2015 г. от упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" Левент Апти против решение № 9 от 08.09.2015 г.  на ОИК в община Разград, с което е регистриран инициативен комитет в състав от трима членове за издигане на Хюсеин Хидает Расим като независим кандидат за кмет на кметство с. Радинград, община Разград, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

В жалбата се посочва, че членът на инициативния комитет Хюсеин Бехчет Ибрям няма настоящ адрес в с. Радинград, не присъства в избирателните списъци, обявени от общинската администрация - гр. Разград, за това населено място и няма избирателни права да гласува в изборния район. Иска се отмяна на решение № 9 от 08.09.2015 г. на ОИК - Разград.

От ОИК - Разград, са представени всички документи по регистрацията на посочения инициативен комитет. Допълнително е извършена служебна проверка в Национална база данни „Население" относно актуалните постоянен и настоящ адрес на Хюсеин Бехчет Ибрям и е получен удостоверителен документ, от който е видно, че Хюсеин Бехчет Ибрям към настоящия момент е с постоянен адрес в с. Радинград и с настоящ адрес в Република Турция.

Предвид фактите от представените документи жалбата е основателна.

Съгласно чл. 151, ал. 2 от Изборния кодекс инициативният комитет се образува от трима до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване - за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, на територията на изборния район - при избори за народни представители, за общински съветници и за кметове. В случая инициативният комитет за издигане на Хюсеин Хидает Расим като независим кандидат за кмет на кметство с. Радинград, община Разград, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. е образуван и съответно регистриран с решение № 9 от 08.09.2015 г. на ОИК - Разград, в състав от трима членове. Но видно от удостоверителния документ от Национална база данни „Население" РЗР35/17.09.2015 г., издаден от община Разград, един от членовете на този инициативен комитет, а именно Хюсеин Бехчет Ибрям, доколкото е с настоящ адрес в Република Турция, на основание чл. 396 във връзка с § 1 от ДР на ИК не притежава активно избирателно право да гласува в изборния район за избор на кмет на кметство с. Радинград. Липсата на качеството избирател на Хюсеин Бехчет Ибрям е съществен и непоправим порок още при образуване на инициативния комитет, така и за съществуването в правната действителност на регистрацията на инициативният комитет за издигане на Хюсеин Хидает Расим като независим кандидат за кмет на кметство с. Радинград, община Разград, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., което води до нищожност на извършената регистрация на инициативния комитет с решение № 9 от 08.09.2015 г. на ОИКТ - Разград.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 151, ал. 2 и чл. 396 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА решение № 9 от 08.09.2015 г. на ОИК - Разград, за регистрация на инициативен комитет за издигане на Хюсеин Хидает Расим като независим кандидат за кмет на кметство с. Радинград, община Разград, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. за нищожно.

УКАЗВА на ОИК - Разград, да анулира издаденото удостоверение за регистрацията на инициативен комитет за издигане на Хюсеин Хидает Расим като независим кандидат за кмет на кметство с. Радинград, община Разград, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения