Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2280-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НОВА ЗОРА” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „НОВА ЗОРА", подписано от Минчо Мънчев Минчев в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 21 на 24 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 22.09.1993 г. по ф. д. № 15936/1993 г. на СГС - ФО, 4 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверено от съда решение от 14.07.2006 г. по ф.д. № 15936/1993 г. на СГС - ФО, 4 състав, за вписване на промени в наименованието на партията; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.03.2013 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф.д. № 15936/1998 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 31 на „Държавен вестник", бр. 88 от 1993 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие на стр. 1 и стр. 181 на „Държавен вестник", бр. 67 от 2006 г., в който е обнародвано решението за промяна наименованието на партията; препис-извлечение от протокол на Централния политически съвет на партията, компетентен съгласно чл. 47 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-146 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение от 19.03.2013 г. на „Уникредит Булбанк" за актуална банкова сметка; удостоверение от 20.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 15936/1993 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 19.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „Нова Зора".
От писмо с вх. № 77-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 20 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „НОВА ЗОРА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „НОВА ЗОРА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Нова Зора.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения