Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2278-МИ
София, 19 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Светослав Емилов Витков – председател на ПП „Глас Народен“, против решение № 42-2109МИ от 14.09.2015 г. на ОИК – Девин

 

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-181/14.09.2015 г. от Светослав Емилов Витков - председател на ПП „Глас Народен", против решение № 42-2109МИ от 14.09.2015 г. на ОИК - Девин, с копие до ОИК - Девин, с което е заличена от регистъра на партии/коалиции на ОИК - Девин, политическа партия „Глас Народен" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., въз основа на постъпило заявление с вх. № 13/14.09.2015 г. на ОИК - Девин, подадено от Васил Ваклинов Куцев.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е основателна.

Видно от съдържанието на пълномощното, представено в ОИК - Девин, от Васил Ваклинов Куцев, заедно с подаденото от него заявление вх. № 13/14.09.2015 г. (Приложение № 47-МИ от изборните книжа), намиращи се в преписката по делото, Васил Ваклинов Куцев не е притежавал представителна власт по отношение на ПП „Глас Народен" да иска и заявява заличаване на ПП „Глас Народен", регистрирана с решение № 20-2109МИ от 12.09.2015 г. на ОИК - Девин, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Съгласно чл. 150 от Изборния кодекс заличаването се извършва по писмено заявление на съответната партия, коалиция или местна коалиция, подписано от лицата, които ги представляват или от изрично упълномощени от тях лица. В случая липсва изрично упълномощаване на Васил Ваклинов Куцев да иска и заявява заличаване на вече регистрираната партия в ОИК - Девин, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., няма и представено решение № 5 от ПП „Глас народен" за заличаване, поради което решение № 42-2109МИ от 14.09.2015 г. на ОИК - Девин, е незаконосъобразно поради нарушение на чл. 150 от ИК.

На основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 150 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 42-2109МИ от 14.09.2015 г. на ОИК в община Девин като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения