Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2277-МИ
София, 19 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от БСП против решение № 57-МИ от 14.09.2015 г. на ОИК – Оряхово

Производството е по чл. 88 във връзка с чл. 58 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез ОИК в община Оряхово от Христо Иванов и Николай Петранов в качеството им на пълномощници на БСП срещу решение № 57-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Оряхово за регистрация на  коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г. Жалбата е заведена в ОИК - Оряхово, под № 2 от 16.09.2015 г. Жалбата е постъпила от ОИК - Оряхово, на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-10-169 от 16.09.2015 г. Жалбата е постъпила и в оригинал в ЦИК към горепосочения входящ номер на 18.09.2015 г.

В жалбата се обективира оплакване за необоснованост на обжалваното решение, а така също се твърди, че то е произнесено при нарушение на закона и допускане на съществени нарушения на процесуални правила, без да се посочват конкретни такива. Твърди се, че Решение № 2039-МИ от 9 септември 2015 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" също е противозаконно. Прави се искане атакуваното решение на ОИК - Оряхово, да бъде отменено изцяло  и да бъдат дадени указания от ЦИК на ОИК - Оряхово, да не бъде регистрирана въпросната коалиция или при условията на алтернативност ЦИК да се произнесе по същество като откаже регистрацията.По същество се оспорва наименованието, с което е регистрирана коалицията както пред ЦИК, така и с обжалваното решение на ОИК.

Към жалбата са приложени три броя пълномощни. Преписката е комплектувана надлежно от ОИК - Оряхово, и е изпратена в ЦИК.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решение № 57-МИ от 14 септември 2015 г.  на ОИК - Оряхово. На обжалване подлежи отказът за регистрация по аргумент от чл. 148, ал. 8 от ИК. Предвид гореизложеното жалбата е недопустима поради липса на правен интерес. Освен това нито в Изборния кодекс, нито в Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК се съдържат каквито и да било ограничения относно наименованието на  коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове извън ограничението по т. 2, раздел І от Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК. В настоящия случай не е налице нарушение на посочената разпоредба. Накрая при произнасянето си ОИК - Оряхово, е действала при условията на обвързана компетентност и е била длъжна да се съобрази с наименованието, посочено в удостоверението от ЦИК, и оспореното в обстоятелствената част на жалбата решение на ЦИК, цитирано по-горе. Съвсем друг е и редът за искане на отмяна на влезлите в сила решения на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл.58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Христо Иванов и Николай Петранов в качеството им на пълномощници на БСП срещу решение № 57-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Оряхово за регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения