Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2277-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи, подписано от временно изпълняващия председател и представляващ партията Веска Атанасова Волева, заведено под № 69 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 06.03.1997 г. по ф. д. № 1309/1997 г. на СГС, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен препис от решение от 13.03.2013 г. по ф.д. №1309 по описа за 1997 г, СГС - ФО, 2 състав, за вписване на промени в регистъра на политическите партии при СГС по партидата на ПП ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи; заверен препис от решение 27.01.2011 г от СГС - ФО 2 състав по ф. д. №1309 по описа за 1997 г.за вписване на промени по партидата на ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи"; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.03.2013 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 1309/1997 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 26 на „Държавен вестник", бр. 21 от 1997 г.; препис-извлечение от протокол на Националната конференция проведена на 24.03.2013 г. на ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Национален съвет, проведено на 16.03.2013 г. на ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.;образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение № 48-00-228 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; вносна бележка от „Българска Народна Банка " АД за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 27.03.2013 г.; удостоверение от 26.03.2013 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 1309/1997 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 26.03.2013 г. на Банка ДСК ЕАД за актуална сметка в лева; декларация от представляващия партията, че актуалната банкова сметка ще обслужва предизборната кампания на „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8490 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, допълнителен списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 1232 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП ОБТ Български лейбъристи.
От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ОБТ Български лейбъристи.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения