Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2276-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Политическо движение ЕВРОРОМА“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Политическо движение ЕВРОРОМА", подписано от председателя и представляващ партията Цветелин Цанов Кънчев, заведено под № 61 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 02.02.2001 г. по ф. д. № 135/2001 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 135/2001 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 66 на „Държавен вестник", бр. 15 от 2001 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол от 15.03.2013 г. от заседание на Националния съвет на политическа партия „Политическо движение ЕВРОРОМА", на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 135/2001 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г. от „Търговска банка Д" АД; удостоверение № 48-00-159 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2010, 2011 и 2012 г.; банкова сметка от 22.03.2013 г. на „Търговска банка Д" АД за актуална банкова сметка на партията; декларация от представляващия партията, че актуалната банкова сметка ще обслужва предизборната кампания на „Политическо движение ЕВРОРОМА"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 191 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „Политическо движение ЕВРОРОМА"
От писмо с вх. № 209-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „Политическо движение ЕВРОРОМА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „Политическо движение ЕВРОРОМА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Политическо движение ЕВРОРОМА.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения