Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2273-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ", подписано от представляващите партията секретари Васил Петров Коларов, Иван Кръстев Иванов и Минчо Петров Минчев, заведено под № 58 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 13.08.1999 г. по ф. д. № 4526/1999 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 12.05.2006 г. по ф. д. № 4526/1999 г. на СГС - ФО за промяна на името на партията; заверен от съда препис от решение от 01.02.2010 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф. д. № 4526/1999 г; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 85 на „Държавен вестник", бр. 75 от 1999 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 181 на „Държавен вестник", бр. 67 от 2006 г. за вписани промени, вкл. на името; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 81 на „Държавен вестник", бр. 45 от 2010 г. за вписани промени; заверен от СГС - ТО Устав на партията; препис-извлечение от Решение № 02-03/2013 от извънреден пленум на Централния комитет на партията, на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; списък с подписи на присъстващи на извънредния пленум 48 членове на Централния комитет на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"; 3 броя образци от подписите на представляващите партията; образец от печата на партията; удостоверение от 18.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 4256/1999 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г. от БНБ; удостоверение № 48-00-214 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.; банкова референция от 19.03.2013 г. на „Юробанк България"АД за актуална сметка на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"; декларация от представляващите Иван Кръстев Иванов и Минчо Петров Минчев, че банковата сметка по удостоверение № 447 от 19.03.2013 г. ще се използва само за предизборната кампания на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9 250 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, пълномощно от Васил Петров Коларов и Минчо Петров Минчев на Иван Кръстев Иванов.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения