Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2272-МИ/НР
София, 18 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалби от Маргит Михайлова Василева – упълномощен представител на БСП в Крумовград, и от Метин Байрямали Сали – упълномощен представител на ПП „ДПС“ – Крумовград, срещу решения № 25 и № 26 от 14.09.2015 г. на ОИК в община Крумовград

Постъпила е жалби до Централната избирателна комисия от Маргит Михайлова Василева - упълномощен представител на БСП в Крумовград, и от Метин Байрямали Сали - упълномощен представител на ПП „ДПС" - Крумовград, срещу решения № 25 и № 26 от 14.09.2015 г. на ОИК в община Крумовград, за определяне броя на членовете в секционните избирателни комисии и разпределението на ръководните места.

Жалбите са подадени на 16.09.2015 г. в 13,30 ч. чрез ОИК - Крумовград, до Централната избирателна комисия по електронната поща и са заведени с вх. № МИ-10-167 от 16.09.2015 г. и вх. № МИ-10-166 от 16.09.2015 г. Жалбите са постъпили в ЦИК в оригинал на 18 септември 2015 г.

Към жалбите са приложени пълномощни в полза на Маргит Михайлова Василева, упълномощена от Георги Тончев Кючуков, и в полза на Метин Байрямали Сали, упълномощен от Бахри Реджеб Юмер. Преписките са окомплектовани с решение № 25 от 14.09.2015 г. на ОИК - Крумовград, относно определяне общия брой на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Крумовград и решение № 26 от 14.09.2015 г. на ОИК - Крумовград, относно разпределение на местата в СИК, както и ръководните места между парламентарно представените партии и коалиции.

Към преписките са приложени: списък с предварителен брой избиратели по секции за местни избори 2015 г. на територията на община Крумовград и списък с предварителен брой избиратели по секции за националния референдум 2015 г.

Жалбоподателите изразяват съмнение, че ОИК при определяне броя на членовете на СИК е определила минималния размер, посочен в Изборния кодекс. В жалбите е посочено, че от 79 избирателни секции само 6 са с 9-членен състав и че еднакво е подходено към всички секции, които имат до 500 избиратели, като ОИК е определила минимален брой членове на СИК.

Жалбите са подадени в срок от лица с правен интерес, надлежно легитимирали представителната си власт. Жалбите са допустими, но по същество частично основателни.

С разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс е определен минималният и максималният брой на членовете на секционните избирателна комисия в зависимост от броя на избирателите в съответната секция. Посочената разпоредба е възпроизведена в т. 12 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Секционните избирателни комисии се назначават от общинските избирателни комисии по аргумент от чл. 91 от ИК и т. 21 от Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Преценката за определяне на броя на членовете в рамките на определените граници от закона е предоставена изцяло в правомощията на общинските избирателни комисии и е преценка по целесъобразност.

При постановяване на обжалваното решение общинската избирателна комисия е определила броя на членовете на съответните секционни избирателни комисии, без да се съобрази с броя на избирателите и гласоподавателите за всяка избирателна секция на територията на община Крумовград, както и не е взела предвид обстоятелството, че на 25 октомври 2015 г. ще има избори за общински съветници и за кметове и гласуване за национален референдум.

След направена проверка в предварителните списъци на гласоподавателите и избирателите се установява неясният подход при определяне на членовете на СИК на територията на община Крумовград. Например, за секция № 091500021 с 253 избиратели са определени 7 членове, докато за секции № 091500009 с 323 избиратели, секция № 091500013 с 245 избиратели, № 091500034 с 317 избиратели, № 091500035 с 300 избиратели, № 091500036 с 274 избиратели, № 091500042 с 348 избиратели, № 091500047 с 274 избиратели са определени по 5 членове на СИК.

Броят на гласоподавателите за националния референдум не е съобразен с броя на членовете на съответните СИК. Например, в секция № 091500009 гласоподавателите са 974, в секция № 091500013 - са 595, в секция № 091500017 - са 503, в секция № 091500020 - са 720, в секция № 091500023 - са 562, в секция № 091500027 - са 816, в секция № 091500030 - са 693, в секция № 091500034 - са 561, в секция № 091500035 - са 604, в секция № 091500036 - са 986, в секция № 091500042 - са 552, в секция № 091500047 - са 1000, в секция № 091500049 - са 563, и в секция № 091500052 - са 642, СИК са 5-членни, а трябва да са най-малко 7-членни.

Предвид изложеното решение № 25 от 14.09.2015 г. на ОИК - Крумовград, с което е определен броят на членовете на секциите на територията на община Крумовград, е неправилно по отношение на горепосочените секции.

Решение № 26 от 14.09.2015 г. на ОИК - Крумовград, относно разпределение на местата в СИК, както и ръководните места между парламентарно представените партии и коалиции е функция на решение № 25 от 14.09.2015 г. на ОИК - Крумовград, поради което и същото е неправилно в частта, в която е определен общият брой на местата в СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 25 от 14.09.2015 г. на ОИК - Крумовград, в частта, с която е определен броят на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Крумовград, както следва: № 091500009, № 091500013, № 091500017, № 091500020, № 091500023, № 091500027, № 091500030, № 091500034, № 091500035, № 091500036, № 091500042, № 091500047, № 091500049, № 091500052.

ОТМЕНЯ решение № 26 от 14.09.2015 г. на ОИК - Крумовград, относно разпределение на местата в СИК, както и ръководните места между парламентарно представените партии и коалиции като неправилно в частта, в която е определен общия брой на местата в СИК.

ВРЪЩА преписките на ОИК - Крумовград, за ново разглеждане и произнасяне с точното прилагане на закона при определяне броя на членовете и разпределение на местата в СИК на територията на община Крумовград.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения