Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2272-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП)“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП)", подписано от представляващия Зонка Златкова Спасова, заведено под № 65 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 07.05.1990 г. по гр. д. № 2809/1990 г. на СГС - ТО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф. д. № 2809/1990 г; заверено от партията копие от стр. 1 и стр.194 на „Държавен вестник", бр. 93 от 2011 г., в който са обнародвани вписани промени по ф.д. 2809/1990 г., съгласно решение № 123 от 01.08.2011 г. на ВКС; заверен от СГС- ТО Устав на партията; образец от подпис на представляващия; образец от печата на партията; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 2809/1990 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение № 48-00-148 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; справка за IBAN на партията, издадено на 26.03.2013 г. от „Банка ДСК" ЕАД за актуална сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП)".
Дадени са указания на основание чл. 83, ал. 1, изр. 2 представляващия партията да представи банков документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс, списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, удостоверение за актуална банкова сметка по която ще се обслужва предизборната кампания, заверено от партията копие от стр. 1 и съответно от броя на „Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрация на партията или други документи, според изискванията на действащото към момента законодателство, както и решение на Централното ръководство на партията, компетентно съгласно Устава за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
В срока по чл. 83, ал. 1, от Изборния кодекс цитираните по-горе документи не са представени. Не са изпълнени разпоредбите на чл. 83, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 1 и ал. 3, т. 3, т. 6, т. 7 и т. 11 от Изборния кодекс и указанията по Раздел IIІ, т. 7, изр. 1 и т. 9, букви „в", „г", „ж" и „з" от Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 83, ал. 2 във връзка с чл. 82, ал. 1 и ал. 3, т. 3, т. 6, т. 7 и т. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП)" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения