Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2271-НС
София, 27 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „СИНЬО ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „СИНЬО ЕДИНСТВО", подписано от председателя и представляващ партията Христо Христов Панчугов, заведено под № 67 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 15.03.2013 г. по ф. д. № 181/2013 г. на СГС - ТО, VІ-10 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.03.2013 г. от СГС - ТО, VІ-10 състав, по ф.д. № 181/2013 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 112 на „Държавен вестник", бр. 30 от 2013 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от заседание на Националното ръководство на партията от 25.03.2013 г., с присъствен лист, на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; преводно нареждане за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 27.03.2013 г. от УниКредитБулбанк; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение № 48-00-348 от 26.03.2013 г. на Сметната палата, в уверение на това че от датата на съдебната регистрация на партията за нея не е възникнало задължение за внасяне на годишни финансови отчети; удостоверение от 25.03.2013 г. на СГС - ТО по ф.д. № 181/2013 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; писмо от УниКредитБулбанк за актуална сметка и декларация от представляващия, че посочената банкова сметка в банковата референция ще обслужва предизборната кампания на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО" списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 377 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване на пълното и съкратеното наименование на партията в бюлетината, като: ПП СИНЬО ЕДИНСТВО.
От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „СИНЬО ЕДИНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „СИНЬО ЕДИНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП СИНЬО ЕДИНСТВО.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3485-МИ / 18.06.2024

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от нови и частични избори за кметове и за общински съветници на 23 юни 2024 г. и след втори тур на изборите, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • всички решения